Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIII/185/2018

Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), art.41 ust.2 i ust.5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 z późn. zm. ) RADA GMINY
                                            
u c h w a l a :
 
§ 1
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 r. w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:51:44
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:51:44
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:51:44 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj