Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. )
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII//2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
 
 
 
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018
 
 
 
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)                     stanowi element polityki społeczno – finansowej Gminy. Program określa zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego przez samorząd.
Realizacja zadań Gminy z udziałem organizacji odbywać się będzie nie tylko
w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych, szczegółowych programów, takich jak: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.                poz. 1817 z późn. zm.);
 2. programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
  do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”;
 3. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. Wójcie – rozumie się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe
 
§ 1
 1. Celem głównym programu jest budowanie przez Gminę Tyrawa Wołoska partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami                 w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
 2. Cele szczegółowe:
  1. określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
  2. wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i powstawania nowych organizacji, działających dla dobra lokalnej społeczności;
  3. pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;  
  4. włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji programów służących rozwojowi gminy;
  5. poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
  6. wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie tym organizacjom równych szans w realizacji zadań publicznych, poprzez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
 
 
Rozdział III
Zasady współpracy
 
§ 2
 
Współpraca Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności:
 1. zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem wytyczonych celów;
 2. zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 3. zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy – władza samorządowa    
  i organizacje – mają zdolność do bycia podmiotem prawa i obowiązków poprzez  niezależne wykonywanie zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji  innym podmiotom;
 4. zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne, jak                            i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
 6. zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
 
 
 
 
 
 
Rozdział IV
Zakres i formy współpracy oraz sposoby realizacji
 
§ 3
 
Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy.
 
 
§ 4
1. Współpraca o charakterze finansowym polega na:
 1. powierzeniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                  na finansowanie ich realizacji;
 2. wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji                        na dofinansowanie ich realizacji.
2. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywać się będzie w formach:
 1. wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności;
 2. doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej;
 3. konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach    dotyczących   działalności statutowych tych organizacji;
 1. udostępniania i remontu lokali, będących w zasobach Gminy  w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego;
 2. prowadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu organizacji, uprawnionych  do  korzystania  z  1% podatku dochodowego; 
 1. wydawania opinii o działalności organizacji oraz udzielanie rekomendacji               na ich wniosek;
 2. udziału przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych, celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 3. obejmowania honorowym patronatem organizacji, które złożyły taki wniosek;
 4. popularyzowania działalności organizacji w mediach, na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
 
§ 5
Przedmiotem współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:
 1. Działań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
 1. aktywizacji seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych;
 2. wsparciu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, a w szczególności pomoc dzieciom pochodzącym z tych rodzin;
 3. prowadzeniu działań na rzecz dzieci i rodzin doświadczających przemocy.
  1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
 1. integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji;
 2. wspieranie wszelkich form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, integracja ze środowiskiem zdrowych rówieśników.
  1. Działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
   i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
 1. wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii lub kolonii;
 2. wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych dla dzieci wymagających pomocy wychowawczej;
 3. inicjatywy w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i innych środków odurzających;
 4. pomoc dla grup wsparcia dla rodzin z deficytami opiekuńczymi oraz dotkniętych przemocą;
 5. wspieranie działań promujących trzeźwość w środowisku rodzinnym i dorosłej młodzieży.
4. Działań  z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu
    poprzez:
 1. wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu.
5. Działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
        1) organizowanie lub współorganizowanie badań profilaktycznych;
        2) promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych
            i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.
    6. Działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
 1. wzbogacanie życia kulturalnego Gminy poprzez projekty artystyczne w tym festiwale, konkursy i warsztaty, wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy;
7. Działań z zakresu kultury fizycznej poprzez:
    1)   wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie działań
          mających na celu zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.
 
 
Rozdział VI
Okres realizacji programu
 
§ 6
Program obowiązuje od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
 
 
Rozdział VII
Sposób realizacji programu
 
§ 7
Program realizowany będzie poprzez:
 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
  w ramach    organizowanych otwartych konkursów ofert, które mogą mieć formę:
     1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
        na finansowanie ich realizacji;
     2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
        na dofinansowanie ich realizacji.
 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.
 2. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić        w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert,
  w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonych
  w odrębnych przepisach.
 
§ 8
 1. Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 300).
 4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.                        
 5. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 7. Każdy może żądać w terminie 30 dni uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty             w sposób określony w ust. 2. 
 9. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego
  wg. obowiązującego wzoru.
 10. Organizacje, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego, po zakończeniu zadania, w terminie 30 dni, są zobowiązane do złożenia sprawozdania wg. obowiązującego wzoru.
 11. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
  i ocenie realizacji zadania, dokonywanym przez Wójta, w zakresie i wg. kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto, organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Wójtowi bieżące sprawozdania finansowe                                 i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
 12. Kontrolę prawidłowości, efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu prowadzić będą osoby wskazane przez Wójta.
 
§ 9
1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym                   lub regionalnym, może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie oferty złożonej przez organizacje, zgodnie z art. 14 ustawy, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:
 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może  przekroczyć 10.000 zł;
 2. termin realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez organ tej samej
    organizacji, w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć
    kwoty 20.000 zł;
4) wysokość środków finansowych przekazywanych przez organ w tym trybie,
    nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym
    na realizację zadań publicznych przez organizacje.
2.  W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu – na okres 7 dni.
3.  W okresie upublicznienia oferty w sposób określony w ust. 2, każdy może zgłosić uwagi dotyczące zamieszczonej oferty.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłoczne podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
5.   Do umowy, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio art. 16-19 ustawy.
   
 
Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczonych na realizację  programu
 
§ 10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wymienionych w § 5 określa uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska                          na rok 2018.
 
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 11
 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi Sekretarz Gminy.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Wójt przedstawi Radzie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do 31 maja 2019 r.
 3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2 zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu.
 
Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
 
§ 12
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018 powstał na bazie programu współpracy na 2017 rok.
 
§ 13
Etapy tworzenia programu:
 1. przygotowanie założeń do projektu programu;
 2. przyjmowanie propozycji do projektu programu;
 3. przygotowanie zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu programu,
 4. sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych do projektu,
 5. skierowanie przez Wójta  do Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 14
1. Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, każdorazowo powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem będzie dokonanie oceny złożonej oferty.
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
  1. Sekretarz Gminy,
  2. jeden radny desygnowany przez właściwą merytorycznie komisję Rady Gminy,
  3. jeden przedstawiciel odpowiedniego referatu Urzędu Gminy, zajmujący się merytorycznie danym obszarem działalności pożytku publicznego lub pracownik GOPS -u;
  4. przedstawiciel organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie.
 2. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 3. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji lub podmiotów, które złożyły oferty do ogłoszonego konkursu.
 
§ 15
 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
 1. zbieżność projektu z ustalonymi zadaniami Gminy Tyrawa Wołoska;
 2. wartość merytoryczną zadania;
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. środki własne i pozyskane z innych źródeł przez wnioskodawcę;
 5. dotychczasową współpracę z Gminą Tyrawa Wołoska;
 6. staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów
  z Gminą Tyrawa Wołoska;
 7. wiarygodność organizacji.
  1. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać:
 1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
 2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej;
 3. liczbę zgłoszonych ofert na poszczególne zadania;
 4. wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
 5. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po
      terminie;
 1. propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji;
 2. podpisy członków.
  1. Dokonana przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu, zostanie przedstawiona Wójtowi, który zdecyduje                   w drodze zarządzenia, o ostatecznym wyborze  oferty i  o wysokości dotacji.
  2. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
 
 
 Rozdział XII
 Postanowienia końcowe
 
§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:49:40
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:50:31
Liczba wyświetleń: 2329
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:50:31 zmieniono treść dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
Michał Kocunik Szukaj
2018-02-15 10:49:58 zmieniono datę dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
Michał Kocunik Szukaj
2018-02-15 10:49:40 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj