Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIII/183/2018

 Uchwała Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie nadania statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn.zm.)
Rady Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tyrawie Wołoskiej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej „GOK” działa na podstawie  obowiązującego prawa i  niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Siedzibą GOK jest Tyrawa Wołoska (Tyrawa Wołoska 191, 38-535 Tyrawa Wołoska).
 2. Terenem działania GOK jest gmina Tyrawa Wołoska.
 3. GOK może prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.
 
Rozdział II.
Zakres działalności GOK
§ 3.
 1. Podstawowym celem GOK jest tworzenie, upowszechnianie, ochrona kultury, zaspokajanie  potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz włączanie społeczności gminy Tyrawa Wołoska do  aktywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach kultury.
 2. GOK podejmuje działania w szczególności w następujących obszarach działalności kulturalnej:
  1. prowadzenie wielokulturowej działalności rozwijającej potrzeby kulturowe społeczności lokalnej;
  2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
  3. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej;
  4. upowszechnianie nauki, kultury, sztuki, sportu i rekreacji;
  5. integrowanie społeczności, w tym osób niepełnosprawnych poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości kulturowych, przede wszystkim w zakresie miejscowego folkloru, a także wspomaganie rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego;
  6. wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki oraz kultury fizycznej;
  7. wspieranie i umożliwianie rozwijania zainteresowań, talentów poprzez zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
  8. działania na rzecz rozwoju sportu, kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy Tyrawa Wołoska oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej.
 
§ 4.
 1.  Do zadań GOK należy w szczególności:
 1.  organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli, turniejów, festynów, itp.;
 2. organizacja cyklicznych zajęć i warsztatów artystycznych rozwijających talenty, zdolności dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 3. organizacja imprez sportowych, turniejów i zawodów;
 4. zapewnienie bazy i wyposażenia umożliwiających realizację zadań statutowych;  
 5. organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszów, wernisaży, wystaw, konkursów;
 6. organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych;
 7. organizacja rekreacji i turystyki;
 8. organizacja działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych;
 9. działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocję i  organizację  wolontariatu związanego z działaniami kulturalnymi;
 10. zarządzanie posiadanym i przekazanym do zarządzania mieniem.
 1. GOK może realizować swoje zadania poprzez:
 1. impresariat artystyczny (organizacja imprez, w tym masowych,
  rozrywkowych, artystycznych i okolicznościowych);
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej (organizacja kursów i innych zajęć szkoleniowych);
 3. współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami  pozarządowymi, społecznymi i placówkami oświatowymi;
 4. współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i klubami sportowymi;
 5. świadczenie usług w zakresie najmu pomieszczeń i sprzętu;
 6. świadczenie usług gastronomicznych.
         3. GOK  może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego wspomagające działalność statutową.
 
 
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposoby ich powoływania
§ 5.
 1. Organem zarządzającym GOK jest dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje  się na czas określony w trybie określonym w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 6.
 1. Organem doradczym jest Społeczna Rada Programowa.
 2. Społeczną Radę Programową może powołać Dyrektor.
 
 
Rozdział IV
Źródła finansowania
§ 7.
GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
§ 8.
 1. Działalność GOK finansowana jest z:
 1. otrzymywanych dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu państwa
  i  Gminy Tyrawa Wołoska;
 2. przychodów z prowadzonej działalności;
 3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł zgodnie z ustawą  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
Rozdział V
Zasady dokonywania zmian w statucie
§ 9.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
Rozdział VI
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
§ 10.
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której całkowity dochód przeznacza na cele statutowe.
 
 
 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:47:59
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:47:59
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:47:59 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj