Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
           w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok

         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXI/131/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:45:33
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:45:33
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:45:33 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj