Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXII/179/2017

UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Oświetlenie uliczne dróg gminnych” w miejscowościach: Tyrawa Wołoska, Rozpucie i Hołuczków z okresem realizacji na lata 2017-2018 ze środków własnych Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        485.137,37 zł,
 
w tym:
1) 2018 rok do kwoty   485.137,37 zł.
 
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2017-12-28
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:40:03
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:40:03
Liczba wyświetleń: 2327
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:40:03 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj