Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017

UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przyznania Gminie Tyrawa Wołoska środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 rok oraz zmiany w dochodach majątkowych w dziale 020 i wydatkach majątkowych w dziale 900, rozdz. 90015
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   -134.417,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   -134.417,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
  1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2017-12-28
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:38:29
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:38:29
Liczba wyświetleń: 2329
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:38:29 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj