Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXX/176/2017

UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm. )
 
RADA GMINY
uchwala :
 
§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
                                                                
                                                             § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2018.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2017-11-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-01-09 10:16:04
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-01-09 10:16:04
Liczba wyświetleń: 2323
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-09 10:16:04 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj