Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXX/174/2017

  UCHWAŁA  NR XXX/174/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm. )   RADA GMINY
 
uchwala:
 
§1
Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
  1. Od  gruntów :
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    
    powierzchni - 0,66 zł.
  1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha powierzchni – 4,63zł.
  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 
    powierzchni – 0,26 zł.
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie
   z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r  poz. 1777)
   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
   usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
   te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
   do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
   zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni- 3,04 zł
 
  1. Od budynków lub ich części :
 
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,46 zł.
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      
   gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,23 zł.
  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     
   kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –
   10,80 zł.
  1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     
    o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych
    świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,70 zł.
  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
    powierzchni użytkowej – 5,91 zł.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.
    3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała nr XIX/122/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 4062)
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2018.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2017-11-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-01-09 10:12:40
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-01-09 10:12:40
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-09 10:12:40 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj