Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXX/172/2017

UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.) 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2648).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2017-11-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-01-09 10:09:39
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-01-09 10:09:39
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-09 10:09:39 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj