Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXX/171/2017

UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716
z późn.zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2647).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2017-11-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-01-09 10:08:07
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-01-09 10:08:07
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-09 10:08:07 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj