Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXX/170/2017

UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446  z późn.zm.) oraz  art. 223 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2016 r. poz.1870
z późn.zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn.zm.)
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 

§ 1
 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się rachunek dochodów dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej jako gminnej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943
z późn.zm.), zwaną dalej „jednostką”.
 
        
                                                        § 2
 
Źródłem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być środki pochodzące:
1)  ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2)  z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w     
     zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
3)  z gospodarowania majątkiem gminnym przekazanym jednostce w zarząd lub
     użytkowanie, a w szczególności;
a) czynsze za wynajem pomieszczeń i obiektów,
b) czynsze dzierżawne do 1 roku,
4)  z wpłat rodziców i GOPS-u na dożywianie dzieci,
5)  odsetki od środków gromadzonych na rachunku,
6)  prowizje za ubezpieczenia uczniów płacone przez instytucje   
     ubezpieczeniowe.
7)  opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
8)  opłat pobieranych przez biblioteki szkolne za zagubione lub zniszczone woluminy,                                     
§ 3
Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:
1) cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
2) remont lub odtworzenie mienia
3) wydatki dotyczące realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostki,
4) finansowanie wydatków bieżących i remontów jednostki, a w szczególności;
a) energii,
b) środków czystości,
c) materiałów i wyposażenia,
d) zakupu pomocy naukowych,
e) zakupu usług remontowych.
  1. wydatki związane z zakupem środków żywności dla potrzeb stołówki
  2. wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego
  3. wydatki dotyczące obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.
 
§ 4
Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.
§ 5
Rachunkiem dochodów, o których mowa w § 1 dysponuje kierownik jednostki.
 
§ 6
Dochody jednostki gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.
 
§ 7
1.Gospodarka środkami finansowymi rachunku prowadzona jest w oparciu o        
   roczny plan finansowy.
2. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych są    
    sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych   
    przekazywane są przez kierownika jednostki do Wójta Gminy Tyrawa   
   Wołoska w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały
   budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków jednostek:
 
a) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały
    budżetowej,  zatwierdzone przez kierownika jednostki,
b) zweryfikowane przez Wójta Gminy pod względem ich  zgodności z      
    projektem uchwały budżetowej   –  stanowią podstawę gospodarki
    finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego
   do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
5. Plany finansowe dochodów i wydatków jednostki ujęte w uchwale
    budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi
    finansowanych oraz są podstawą gospodarki finansowej.
 
§ 8
1. Wójt Gminy zawiadamia jednostkę o zmianach planów dochodów i   
    wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę dokonywania zmian w planach finansowych jednostek.
 
                                                        § 9
 
Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu  Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do  5 stycznia następnego roku.
 
                                                        § 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
                                                        § 11
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów.
    
                                                        § 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2017 r. 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2017-11-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-01-09 09:55:38
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-01-09 09:55:38
Liczba wyświetleń: 2327
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-09 09:55:38 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj