Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XLIII/220/2018

UCHWAŁA NR XLIII/220/2018
z dnia 05 listopada 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

 § 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w 2018 r.
1. W zadaniu pn. „Oświetlenie uliczne dróg gminnych” w miejscowości Hołuczków zwiększa się wydatki na inspektora nadzoru i przyłącza o kwotę 1.500,00 zł.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-11-05
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-11-23 08:32:09
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-11-23 08:32:09
Liczba wyświetleń: 2330
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-23 08:32:09 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj