Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XLIII/219/2018

UCHWAŁA Nr XLIII/219/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 05 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdz. 75618 oraz zmiany w działach 020, 600, 700, 750, 757, 851,852, 855, 900 i 921

 Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 § 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   5.123,00 zł

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   5.123,00 zł

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju

Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zwiększenie dochodów bieżących w o kwotę +5.123,00 zł

   1) w dziale 756, rozdz. 75618 zwiększenie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na

       sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę +5.123,00 zł.

 

 2. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę +33.623,00 zł

     1) w dziale 020, rozdz. 02001 zwiększenie wydatków M.W. Hołuczków +17.700,00 zł

         (przeniesienie z działu 921),

     2) w dziale 600, rozdz. 60016 zwiększenie wydatków M.W. Hołuczków na remont dróg

         w miejscowości Hołuczków o kwotę +800,00 zł (przeniesienie z działu 921),

     3) w dziale 700, rozdz. 70005 zmniejszenie wydatków o kwotę -3.000,00 zł (przeniesienie

         do działu 757),

     4) w dziale 750, rozdz. 75022 zwiększenie wydatków na zakup sprzętu audiowizualnego

         do obsługi rady o kwotę +10.000,00 zł (przeniesienie z działu 921),

     5) w dziale 757, rozdz. 75702 zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego na

         spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu o kwotę +3.000,00 zł (przeniesienie z działu

         700),

     6) w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

         zgodnie z programem z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę          +5.123,00 zł.

     7)    w dziale 855, rozdz. 85504 zmniejszenie wydatków o kwotę -7.300,00 zł (przeniesienie do działu 852),

      8) w dziale 852, rozdz.85214 zwiększenie wydatków na zasiłki celowe o kwotę

          +7.300,00 zł

3. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -28.500,00 zł

    1) w dziale 900, rozdz. 90015 zwiększenie wydatków na inwestycję budowy oświetlenia          ulicznego w miejscowości Hołuczków o kwotę +1.500,00 zł (przeniesienie z działu 921          dot. M.W. Hołuczków)

    2) w dziale 921, rozdz. 92109 zmniejszenie dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę         -30.000,00 zł (przeniesienie do działu  020,600,750,900).

        Przewodnicząca Rady Gminy

 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-11-05
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-11-23 08:28:26
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-11-23 08:28:26
Liczba wyświetleń: 2339
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-23 08:28:26 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj