Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XLII/218/2018

UCHWAŁA Nr XLII/218/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 października 2018r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.           o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. )

RADA GMINY
uchwala :

§ 1

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych  od :

 1.  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 828,-zł.

      b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie  - 1 163,- zł.

      c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1 298,-zł.

 

 2.  samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub

      zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie        

      całkowitej: 

      a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

           dwie – 587,- zł.

      b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi : dwie – 825,- zł.

      c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

           trzy – 370,- zł.   

      d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

           trzy – 983,- zł.

      e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 1 514,- zł.

      f/   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

           cztery i więcej – 997,- zł.

      g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:    

           cztery i więcej –1 555,- zł.

      h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 2 468,- zł.

 

3.  Samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

     o dopuszczalnej masie całkowitej :

     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

         dwie – 1 419,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi: dwie – 1 870,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

          trzy – 1 417,- zł. 

     d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

          trzy – 1 496,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 2 353,-zł.

     f/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

          cztery i więcej – 1 555,-zł.

     g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:

          cztery i więcej –2 475,-zł.

     h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 3 164,-zł.

    

4.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

     zespołu pojazdów :

     a/  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 852,- zł.

     b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 163,- zł.

     c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 302,- zł.

   

5.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub       

     zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej         

     zespołu pojazdów :

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

          dwie –397,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

          dwie – 838,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi : dwie – 2 109,- zł.

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi :

          trzy i więcej – 1 861,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej  2 572,- zł.

 

6.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi

     jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

          dwie – 719,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 375,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi: dwie – 2 445,- zł. 

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi:

          trzy i więcej – 2 445,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej– 3 164,- zł.

   

7.  Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  12 ton, z wyjątkiem

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

     podatnika podatku rolnego  -  387,- zł.

 

8.  Przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

     uznanym za równoważne  z wyjątkiem związanych wyłącznie

     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

     które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

     całkowitą :

     a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

          jedna – 266,- zł.

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 480,- zł.

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

          dwie – 316,- zł.

     d/  równą  lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 269,- zł.

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: dwie – 1 695,- zł.

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          trzy i więcej – 1 009,- zł.

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy  i więcej – 1 407,- zł.

 

9.  Przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z wyjątkiem  

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez     

     podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym        posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

      a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

          jedna – 480,- zł.

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 840,- zł.

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

          dwie – 464,- zł.

     d/  równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 919,- zł.

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton  o liczbie osi: dwie –  2 445,- zł.

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          trzy  i więcej – 1 407,- zł.

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy i więcej  1 913,- zł.

 

10. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy :

       a/  mniejszej  niż 22 miejsca -  1 958,- zł.

       b/  równej lub większej niż 22 miejsca  2 475,- zł.

                                                              § 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.   

                                                              § 3

Traci moc uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                    w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie     od  roku podatkowego 2019.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2018-10-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-11-23 07:51:51
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-11-23 07:51:51
Liczba wyświetleń: 2354
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-23 07:51:51 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj