Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA nr XLII/217/2018

UCHWAŁA  nr XLII/217/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.)   RADA GMINY

uchwala:

§1

Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

 

1.Od  gruntów :

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    

    powierzchni – 0,68zł.

b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha powierzchni – 4,71zł.

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2   

    powierzchni – 0,27 zł.

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie

   z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r  poz. 1777)

   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,

   usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie

   te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu

   do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy

   zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni- 3,09 zł

 

2.Od budynków lub ich części :

 

a)mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,47 zł.

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      

   gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,87zł.

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     

   kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –

   10,98 zł.

d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     

    o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych

    świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,78zł.

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2

    powierzchni użytkowej – 6,09 zł.

 

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.

    3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3/

Traci moc uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 4497) 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2019. 

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-10-16
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-11-23 07:47:24
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-11-23 07:48:47
Liczba wyświetleń: 2333
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-23 07:48:47 zmieniono treść dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
Michał Kocunik Szukaj
2018-11-23 07:47:24 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj