Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XLI/216/2018

    UCHWAŁA Nr XLI/216/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na podstawie wniosku Gmina Tyrawa Wołoska udziela  dotację podmiotową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem na remont zabytkowej Cerkwii w miejscowości Hołuczków w wysokości 20.000,00 zł

 Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w dziale 020, rozdz. 02001
    po przez przeniesienie do działu 921, rozdz. 92120

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 wydatków.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-09-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:34:14
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:34:14
Liczba wyświetleń: 2332
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:34:14 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj