Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLI/215/2018

Uchwała Nr XLI/215/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.  ) oraz art. 12 ust. 1, 5 i 7
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
  1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Tyrawa Wołoska:
    1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
        w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej
        niż 100 m od obiektów kultu religijnego, cmentarzy i szkół;
2) punkty sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
    poza miejscem sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej
    niż 50 m od obiektów kultu religijnego, cmentarzy i szkół.
2.  Odległość, o której mowa w § 1 ust. 1 ustala się najkrótszą drogą – ciągiem
komunikacyjnym od wejścia głównego punktu sprzedaży do wejścia głównego obiektów wymienionych w § 1 ust. 1.


§ 2
 
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych istniejące przed podjęciem niniejszej uchwały mogą funkcjonować na warunkach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do wygaśnięcia posiadanego zezwolenia.
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr IV/23/2003 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 4
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-09-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:26:59
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:26:59
Liczba wyświetleń: 2331
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:26:59 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj