Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLI/214/2018

Uchwała Nr XLI/214/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska


            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.  ) oraz art. 12 ust. 1, 5 i 7

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się na ternie Gminy Tyrawa Wołoska maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla zezwoleń:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 6 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń.

 

2.    Ustala się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla zezwoleń:

1)   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 10 zezwoleń;

2)   powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 10 zezwoleń;

3)   powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń.
 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 marca 2008 r.
 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-09-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:25:48
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:25:48
Liczba wyświetleń: 2332
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:25:48 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj