Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLI/212/2018

Uchwała Nr XLI/212/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska,
na wniosek Wójta Gminy,
uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Z dniem 27 września 2018 r. odwołuje się Panią Barbarę Biskup-Nitka ze stanowiska skarbnika gminy Tyrawa Wołoska w związku z przejściem na emeryturę (pracownik złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z Urzędem Gminy w Tyrawie Wołoskiej).
  2. Stosunek pracy z Panią Barbarą Biskup-Nitka ulega rozwiązaniu z dniem 27 września 2018 r. na mocy porozumienia stron.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-09-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:21:25
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:21:25
Liczba wyświetleń: 2333
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:21:25 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj