Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XL/211/2018

UCHWAŁA Nr XL/211/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Z dnia 20 lipca 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
            Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Za udział w sesjach Rady Gminy Tyrawa Wołoska dla sołtysa ustala się dietę w wysokości 360,00 zł.
§ 2
Diety wypłacane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.
§ 3
1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu
   realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2.Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza
   terytorium Gminy Tyrawa Wołoska.
3.Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych
   w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
   w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
   radnych gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm. )
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Traci moc Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-20
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:20:20
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:20:20
Liczba wyświetleń: 2334
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:20:20 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj