Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
Nr XXXIII/181/2018
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 25 stycznia 2018 roku

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości:   11.836.950,85 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             9.998.450,85 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       1.838.500,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok  w wysokości:    11.681.950,85 zł
     w tym:
 
  1. wydatki bieżące                                                                             9.962.950,85 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                        1.719.000,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
  1. dochody bieżące                                                                            3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
  1. wydatki bieżące                                                                             3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
  • dochody                                                                                             35.000,00 zł
  • wydatki                                                                                              35.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
  • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
35.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
35.000,00
35.000,00
35.000,00
  RAZEM 35.000,00
 
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  34.664,96 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  29.708,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
18.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
18.000,00
18.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
18.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 18.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
17.000,00
17.000,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4.000,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.500,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
135.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
135.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
135.000,00
135.000,00
135.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0690 wpływy z różnych opłat 1.400,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
 
    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
   
Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Siemuszowa  754 75412 Zakup specjalistycznych butów dla OSP 1.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska - góra 39.298,10
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: - Moczary dł. 1200 m,
- przy drodze gminnej
27.233,94
Hołuczków 921 92109 Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczkowie 16.443,88
Rakowa 921 92109 Remont świetlicy w Rakowej 21.062,51
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej 5.000,00
Siemuszowa 921 92109 Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej 6.359,65
5.000,00
       
Razem
 
121.398,08
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł
     w tym:
 
  1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
 
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 310.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   100.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
926 92605 Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu       20.000,00
         
         
 
Ogółem
     
410.000,00
 
20.000,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2
 
 
 
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 7.000 7.000 7.000 0,00
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103 3.000 3.000 3.000 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 2.200 2.200 2.200 0,00
   
OGÓŁEM
     
12.200
 
12.200
 
12.200
 
0,00
 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXI/131/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:44:11
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:44:11
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:44:11 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj