Menu Podmiotowe menu ikonka

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9c w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm.) przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).  Rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej "rejestrem", prowadzi Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W rejestrze zamieszcza się:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

-  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

-  numer rejestrowy.

Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.


WPIS/ZMIANA WPISU DO REJESTRU

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis/zmiana wpisu powinien zawierać:

1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.  Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3.  Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć :

1.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierające:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;

25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności;

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa;

10 zł - za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

BGK NR 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

Wójt Gminy jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w wyżej określonym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później, niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Wójt Gminy, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

Wójt Gminy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

ZAKAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WPISEM

Wójt Gminy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Organ wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Przed wydaniem decyzji Wójt Gminy, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

 

INNE POWODY WYKREŚLENIA Z REJESTRU

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku, gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

3) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 1 tej ustawy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wójt Gminy wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

SPRAWOZDANIA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmiot odbierający odpady,  który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Wójtowi Gminy,  w terminie, do 31 stycznia za poprzedni rok sprawozdanie zerowe.

KONTROLE PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU

Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Ewa Dudka 2012-07-05
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2021-01-20 15:20:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2021-01-20 15:20:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-13 14:55:36
Liczba wyświetleń: 6885
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-13 14:55:36 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:55:36 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:55:36 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:55:36 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2021-01-21 08:29:10 Aktualizacja Michał Kocunik Szukaj
2021-01-21 08:29:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Michał Kocunik Szukaj
2021-01-21 08:27:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Michał Kocunik Szukaj
2021-01-20 15:26:55
  • Zmieniono treść dokumentu
Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj