Menu Podmiotowe menu ikonka

Nieodpłatna pomoc prawna

KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego, odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do czasu odwołania.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 13 46 52 939 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) Powiat Sanocki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie ustawy Starosta Sanocki ustalił, iż na terenie powiatu w 2021 roku funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - przez co najmniej cztery godziny dziennie, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będą w punktach zlokalizowanych w powiatowych
i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień..

I. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Sanockiego udzielana będzie w trzech punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 48, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- poniedziałki - w godzinach od 15.30 do 19.30 -adwokat,

- wtorki - w godzinach od 15.30 do 19.30 - radca prawny,

- środy - w godzinach od 15.30 do 19.30 - adwokat,

- czwartki - w godzinach od 15.30 do 19.30 - radca prawny

- piątki - w godz. od 15.30 od 19.30 - radca prawny;

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku:

a) Urzędu Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- poniedziałki - w godzinach od 8.00 do 12.00 - adwokat,

- środy - w godzinach od 8.00 do 12.00 - radca prawny,

- czwartki - od godziny 8.00 do 12.00 - adwokat,

- piątki – w godz. od 8.00 do 12.00 - adwokat;

b) Urzędu Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny, według harmonogramu:

- wtorki – w godz. od 11.00 do 15.00;

3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku:

a) Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00;

b) Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- czwartki - w godz. od 11.00 do 15.00.

II. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Sanockiego świadczone będzie w jednym punkcie, usytuowanym w lokalu biurowym nr 44 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym świadczenie pomocy powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy (nieodpłatna mediacja), czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwać osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Określa ona m.in.:

- zasady udzielania pomocy publicznej,

- zasady monitorowania pomocy publicznej,

- tryb zwrotu pomocy publicznej.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, przed udzieleniem pomocy przedstawia:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo: -
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 13 46 52 939.

Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia terminu wizyty drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: npp@powiat-sanok.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu ,

4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady, istnieje możliwość przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego, odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do czasu odwołania.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 13 46 52 939 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) Powiat Sanocki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie ustawy Starosta Sanocki ustalił, iż na terenie powiatu w 2021 roku funkcjonować będą trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - przez co najmniej cztery godziny dziennie, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będą w punktach zlokalizowanych w powiatowych
i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień..

I. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Sanockiego udzielana będzie w trzech punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 48, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- poniedziałki - w godzinach od 15.30 do 19.30 -adwokat,

- wtorki - w godzinach od 15.30 do 19.30 - radca prawny,

- środy - w godzinach od 15.30 do 19.30 - adwokat,

- czwartki - w godzinach od 15.30 do 19.30 - radca prawny

- piątki - w godz. od 15.30 od 19.30 - radca prawny;

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku:

a) Urzędu Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- poniedziałki - w godzinach od 8.00 do 12.00 - adwokat,

- środy - w godzinach od 8.00 do 12.00 - radca prawny,

- czwartki - od godziny 8.00 do 12.00 - adwokat,

- piątki – w godz. od 8.00 do 12.00 - adwokat;

b) Urzędu Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny, według harmonogramu:

- wtorki – w godz. od 11.00 do 15.00;

3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku:

a) Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00;

b) Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- czwartki - w godz. od 11.00 do 15.00.

II. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Sanockiego świadczone będzie w jednym punkcie, usytuowanym w lokalu biurowym nr 44 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym świadczenie pomocy powierzone zostało Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy (nieodpłatna mediacja), czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwać osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Określa ona m.in.:

- zasady udzielania pomocy publicznej,

- zasady monitorowania pomocy publicznej,

- tryb zwrotu pomocy publicznej.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, przed udzieleniem pomocy przedstawia:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo: -
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 13 46 52 939.

Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia terminu wizyty drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: npp@powiat-sanok.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu ,

4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady, istnieje możliwość przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2020-01-28
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2020-01-28 13:20:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2020-01-28 13:20:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-13 14:54:16
Liczba wyświetleń: 2896
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-13 14:54:16 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:54:16 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 11:23:02 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 11:23:02 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 11:23:02 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 11:22:07 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2021-01-19 11:36:29 Aktualizacja Michał Kocunik Szukaj
2021-01-19 11:36:29
  • Zmieniono treść dokumentu
Michał Kocunik Szukaj
2021-01-19 11:12:10 Dodano plik - 20210107-140954-lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-na-terenie-powiatu-sanockiego-2021-2.pdf do treści Michał Kocunik Szukaj
2021-01-19 11:11:51 Usunięto plik - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf z treści Michał Kocunik Szukaj
2020-01-28 13:21:18 Dodano plik - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf do treści Szukaj
2020-01-28 13:20:35 Utworzono treść Szukaj
        Porównaj