Menu Podmiotowe menu ikonka

nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  - Gminny Komisarz Spisowy
o g ł a s z a
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.
Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym: w siedzibie urzędu gminy i na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od     15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,

 • mieszkać na terenie gminy Tyrawa Wołoska,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

 • obsługa komputera,

 • korzystanie z map cyfrowych,

 • komunikatywność,

 • obowiązkowość,

 • rzetelność.

 1. Kandydaci na rachmistrza składając ofertę wyrażają zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 2. Kandydaci na rachmistrza  otrzymają w czasie rejestrowania ich  danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br.

 3. Kandydaci na rachmistrza zobligowani są   do wzięcia udziału w szkoleniu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego

 4. Kandydaci na rachmistrza podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrza terenowego podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 5. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego Kandydaci na rachmistrza mają prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

 6. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Gminne Biuro Spisowe (GBS) sprawdza wyniki i kolejność i dla osoby, która zakwalifikowała się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”

 7. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w aplikacji m-learning  dotyczą zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 8. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

 9. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

  1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu

pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres

      e- mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu   
      Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego 
            na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

 
 
 
Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie gminy Tyrawa Wołoska  wynosi 1 (jeden).
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, wykształcenia(załącznik nr1)

 1. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (załącznik nr 2).

 3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego”, należy składać osobiście                     w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej pok. nr. 15   lub przesyłać na adres:
                                                                    Urząd Gminy
                                                        38-535 Tyrawa Wołoska 175
w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tyrawie  Wołoskiej – nr tel. 13 46 569 33
Tyrawa Wołoska  dn. 15.06.2020 r.

                                                                      Gminny Komisarz Spisowy
                                                                 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                 Teresa Brzeżawska-Juszczak
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  - Gminny Komisarz Spisowy
o g ł a s z a
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.
Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym: w siedzibie urzędu gminy i na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od     15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,

 • mieszkać na terenie gminy Tyrawa Wołoska,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

 • obsługa komputera,

 • korzystanie z map cyfrowych,

 • komunikatywność,

 • obowiązkowość,

 • rzetelność.

 1. Kandydaci na rachmistrza składając ofertę wyrażają zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 2. Kandydaci na rachmistrza  otrzymają w czasie rejestrowania ich  danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br.

 3. Kandydaci na rachmistrza zobligowani są   do wzięcia udziału w szkoleniu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego

 4. Kandydaci na rachmistrza podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrza terenowego podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 5. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego Kandydaci na rachmistrza mają prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

 6. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Gminne Biuro Spisowe (GBS) sprawdza wyniki i kolejność i dla osoby, która zakwalifikowała się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”

 7. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w aplikacji m-learning  dotyczą zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 8. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

 9. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

  1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu

pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres

      e- mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu   
      Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego 
            na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

 
 
 
Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie gminy Tyrawa Wołoska  wynosi 1 (jeden).
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, wykształcenia(załącznik nr1)

 1. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (załącznik nr 2).

 3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego”, należy składać osobiście                     w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej pok. nr. 15   lub przesyłać na adres:
                                                                    Urząd Gminy
                                                        38-535 Tyrawa Wołoska 175
w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tyrawie  Wołoskiej – nr tel. 13 46 569 33
Tyrawa Wołoska  dn. 15.06.2020 r.

                                                                      Gminny Komisarz Spisowy
                                                                 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                 Teresa Brzeżawska-Juszczak
 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2020-06-19
Opublikował w BIP: 2020-06-19 11:09:38
Liczba wyświetleń: 2396
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-06-19 11:10:24 Dodano plik - Ogłoszenie o naborze.docx do treści Szukaj
2020-06-19 11:10:24 Dodano plik - zalacznik-2-oświadczenie o niekaralności.docx do treści Szukaj
2020-06-19 11:10:24 Dodano plik - zalacznik-1-kwestionariusz.docx do treści Szukaj
2020-06-19 11:09:38 Utworzono treść Szukaj
        Porównaj