Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/270/2023

UCHWAŁA NR LI/270/2023

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ust. 2-4, art. 37 ust. 3
i 4, art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2021 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) w związku z
§ 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2023 r. miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w następującej wysokości:

1)      wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9434,00 zł;

2)      dodatek funkcyjny  - kwocie 2900,00 zł ;

3)      dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego              i dodatku   funkcyjnego w kwocie – 3700,20 zł;

4)      dodatek za wieloletnią pracę obliczany na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy   o pracownikach samorządowych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXI/161/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-09-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-11 12:22:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-09-11 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-11 12:19:43
Liczba wyświetleń: 71
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 12:22:41 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj