Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/268/2023

UCHWAŁA NR LI/268/2023

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 4 września 2023r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

 l. Z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.);

2)  podmiocie — należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne;

3)  Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;

4)  Radzie Gminy — należy przez to rozumieć Radę Gminy Tyrawa Wołoska;

5)  Urzędzie — należy przez to rozumieć Urząd Gminy Tyrawa Wołoska;

6)  Gminie — należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;

7)  BIP — należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska;

8)  ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2023 r., poz.

720);

9)  ustawie o finansach publicznych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., 1634 z późn. zm.).

§ 2

 Dotacja, o której mowa w § l, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy.

§ 3

 O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

§ 4

 1. Dotacja może zostać udzielona na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po złożeniu tego wniosku.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

 

 

§ 5

 Dotacja, o której mowa w § l, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

§ 6

 l . Udzielenie dotacji, o której mowa w § l, może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku w tej sprawie.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta do dnia 30 października danego roku budżetowego.

§ 7

1.       Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

l) informacje o wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną, numer rachunku bankowego;

2)  informacje o zabytku, w tym wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia, numeru i daty wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, tytułu prawnego do zabytku;

3)  szczegółowy opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania;

4)  całkowity koszt prac lub robót przy zabytku;

5)  określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6)  wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł;

7)  harmonogram i kosztorys prac lub robót przy zabytku.

2.   Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

l) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2)  decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków — w przypadku zabytków rejestrowych;

3)  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, objętych wnioskiem — w przypadku zabytków rejestrowych;

4)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli wymaga tego charakter prac lub robót;

5)  kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót określonych we wniosku;

6) dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji do reprezentowana wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych,

7) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

§ 8

1.       Wnioskodawcy dla którego uzyskanie dotacji celowej stanowi pomoc de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie może być przyznana dotacja, o której mowa w § 1 w przypadkach i na zasadach określonych w zależności od prowadzonej w zabytku działalności w:

l) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z późn zm.) w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.;

2)  Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.), w takim przypadku pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.;

3)  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L. 190, z 28.06.2014 r. str. 45 z późn. zm.) w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

2.             Do udzielenia dotacji celowej, jako pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie mają również zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy.

3.             W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4.             Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5.             Zakres informacji przedstawianych przez podmioty wymienione w ust. 3 i 4 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

6.             Wniosek o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z przedłożonymi dokumentami, w tym dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej.

§ 9

1.              Wójt dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i przedkłada Radzie Gminy propozycję udzielenia dotacji w określonej przez siebie wysokości. Zweryfikowane przez Wójta wnioski stanowią podstawę do ujęcia planowanych dotacji w uchwale budżetowej Gminy.

2.              Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu o czym wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia oceny formalnej wniosków.

3.              Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości.

4.              Kwoty dotacji ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. W odrębnej uchwale Rada Gminy określa beneficjenta, kwotę przyznanej dotacji oraz prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację.

5.              O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt informuje zainteresowane podmioty.

§ 10

 Zakres prac lub robót objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 11

 Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą.

§ 12

 Zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  nadmiernej wysokości następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w trybie określonym w zawartej umowie dotacyjnej.

§ 13

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

 Traci moc uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia i kontroli.

§ 15

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/268/2023
Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 4 września 2023 r.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

WNIOSEK

o udzielenie w roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Osoba Fizyczna

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

Nr telefonu i/lub adres e-mail

 

2. Jednostka organizacyjna

Nazwa

 

Siedziba

 

Forma organizacyjno-prawna

 

Nazwa i nr rejestru/ewidencji

 

 

 

REGON

 

Imię i nazwisko oraz pełnione funkcje osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowanymi, uchwałami lub upoważnieniami)

 

 

 

Nr telefonu i/lub adres e-mail

 

3. Konto bankowe Wnioskodawcy (nazwa banku, adres, nr konta)

 

 

 

4. Tytuł prawny do zabytku

 

 

 

II. INFORMACJE O ZABYTKU

 

Nazwa zabytku

 

 

Miejsce położenia zabytku (adres)

 

 

Numer w rej estrze zabytków/ gminnej ewidencji zabytków

 

 

Data wpisu do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

 

1. Zakres rzeczowy prac lub robót

 

 

 

2. Uzasadnienie celowości wykonania prac lub robót

 

 

 

         

 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT

V. PRZEWIDYWANE KOSZTY PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

l . Całkowity koszt prac lub robót przy zabytku

(słownie:

2. Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca

(słownie:

3. Wysokość udziału środków własnych

(słownie:

4. Wysokość środków z innych źródeł

(słownie:

VI. HARMONOGRAM 1 KOSZTORYS PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

Termin przeprowadzenia prac lub robót przy zabytku

(miesiąc, rok)

Rodzaj prac lub robót przy zabytku

Koszt ogółem

(zł)

Koszt z podziałem na źródła finansowania

Dotacja

Środki własne

Inne źródła (wskazać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

               

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 (Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy)

 

 

 (Miejscowość i data)

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-09-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-11 12:17:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-09-11 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-11 12:15:20
Liczba wyświetleń: 56
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 12:17:45 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj