Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/266/2023

Uchwała nr LI/266/2023

 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1249) Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 

uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1.

1. Ustala się tryb i sposób  powoływania oraz odwoływania członków oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”

2. W celu powołania członków Zespołu Wójt Gminy Tyrawa Wołoska występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1–6  ,ust. 3a , ust.4  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot
w Zespole.

3. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

4. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych przez te podmioty Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podpisuje z tymi podmiotami porozumienie
 i powołuje wyznaczone osoby do Zespołu w drodze zarządzenia.

 5. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  na czas nieokreślony.

 

                                                         § 2.

1. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  odwołuje członka Zespołu w drodze Zarządzenia:

1) z własnej inicjatywy,

2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu,

3) w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zespołu,

2. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach określonych dla powołania członka.

3. Odwołanie członka Zespołu powoduje obowiązek uzupełnienia składu Zespołu, poprzez powołanie nowego członka, będącego przedstawicielem tego samego podmiotu, z którym zawarto porozumienie.

4. Uzupełnienie składu Zespołu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty odwołania poprzedniego członka Zespołu.

                                                           § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

                                                            § 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Tyrawa Wołoska Nr VII/41/2019 z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

                                                          § 5.

Uchwała wchodzi w życie   po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-09-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-11 12:08:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-09-11 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-11 12:05:05
Liczba wyświetleń: 55
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 12:08:45 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj