Menu Podmiotowe menu ikonka

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311
  z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350).

  Uwaga
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika lub kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- podpisana klauzula informacyjna,RODO.

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentacji

Sekretariat Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 15,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 175

Osoba do kontaktu: Marian Kurasz – Sekretarz Gminy

Pok. nr 14, tel. 13 46 56933

 

 

Załączniki

 

1.       Wniosek o dofinansowanie;

2.       Zawiadomienie o zawarciu umowy;

3.       Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;

4.       Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

5.       Klauzula informacyjna RODO.

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311
  z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350).

  Uwaga
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika lub kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- podpisana klauzula informacyjna,RODO.

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentacji

Sekretariat Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 15,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 175

Osoba do kontaktu: Marian Kurasz – Sekretarz Gminy

Pok. nr 14, tel. 13 46 56933

 

 

Załączniki

 

1.       Wniosek o dofinansowanie;

2.       Zawiadomienie o zawarciu umowy;

3.       Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;

4.       Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

5.       Klauzula informacyjna RODO.

 

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2021-02-15
Opublikował w BIP: 2019-11-20 13:42:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2021-02-15 13:42:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-13 14:53:00
Liczba wyświetleń: 6547
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-13 14:53:00 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:53:00 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:53:00 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-13 14:53:00 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2021-02-16 15:06:59 Aktualizacja Szukaj
2021-02-16 15:06:59
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Szukaj
2019-11-20 13:44:36
 • Zmieniono treść dokumentu
Szukaj
        Porównaj