Menu Podmiotowe menu ikonka

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.  
Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

·         zmiana rozmiaru czcionki

·         wysoki kontrast

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. oraz samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialna jest Michał Kocunik, adres poczty elektronicznej: informatyk@tyrawa.pl.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 46 56 935. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub jakiegoś  ich elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie powinno zawierać:

·         imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony internetowej  lub jej elementu, aplikacji mobilnej, której dotyczy żądani

·         jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, tel. +48 13 46 56 931, e-mail: urzad@tyrawa.pl

Na parterze  budynku Urzędu Gminy ma swoja siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście główne od strony południowo – wschodniej, do którego prowadzą schody;

- drugi wejście, również od strony południowo – wschodniej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynku nie ma windy.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.
  • Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
  • Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
  • W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2020-04-03
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2020-04-03 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2020-04-03 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-04 15:16:58
Liczba wyświetleń: 123
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-04 15:16:58 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 15:09:03 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 15:09:03 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-04 14:28:19 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj