Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
  •  

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że zgodnie z art. 37e. § 1 Kodeksu wyborczego organizuje bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które najpóźniej  w dniu głosowania ukończą 60 lat. 

Zgłoszenie może być dokonane:
-  ustnie,
-  pisemnie,
-  w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do dnia 02 października 2023 r.  do godziny 18:00 pod numerem telefonu 134656921 lub osobiście  w Urzędzie Gminy pok. 32 II piętro.

Przejdź do wpisu
  •  

Zapytanie ofertowe na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:
- Hołuczków, dz. o nr ewid. 338,
- Siemuszowa, dz. o nr ewid. 329,
- Rakowa, dz. o nr ewid. 304/1, 425/3”.

Przejdź do wpisu
  •  

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu
  •  

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść postanowienia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

  •  

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 18:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HOŁUCZKOWIE

 

PROGRAM ZEBRANIA:

  1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Przejdź do wpisu