Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie

oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do

publicznego wglądu.

Przejdź do wpisu
  •  

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu. 

Jesteśmy przekonani, że na rynku - obecnie -  znajdują się podmioty (w tym uznane Banki i Instytucje) mające spore doświadczenie z wdrażaniem tego typu nowych sposobów płatności w Urzędach i per analogiam jak to było w przypadku terminali płatniczych - i być może mogą z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji dotyczącej racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych - partycypować w pewnym stopniu w kosztach i zdefiniowaniu indywidualnej dedykowanej procedury (procesu) -   wdrożenia tego typu nowych metod kontaktu na linii Urząd - Interesant/Podatnik/Petent.

Takie mechanizmy doskonale już zafunkcjonowały w wielu krajach i w czasach minionej pandemii przeszły pozytywną weryfikację w empirii.

Oczywiście wszystkie takie ewentualne działania powinny być wykonywane w sposób jawny i transparentny z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem udostępnienia Interesantom mechanizmów pełnej płatności bezgotówkowej -  w formie online w ramach procedur funkcjonujących w Urzędzie -  Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego. 

Dla ułatwienia pozwalamy sobie podpowiedzieć, że Decydenci mogą podjąć próbę uzyskania danych z gmin, które w ostatnim czasie wdrożyły tego typu rozwiązania e-commerce i w ten sposób w empirii zapoznać się z problematyką tego wdrożenia.

Jako że chodzi o sprawy publiczne informacja w tej mierze powinna być - zdaniem wnioskodawcy - łatwa do identyfikacji i odszukania - po wykonaniu odpowiedniego rekonesansu w sieci Internet.

 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl   

 

Przejdź do wpisu
  •  

Tyrawa Wołoska, dnia 05.12.2023r.

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

        38-535 Tyrawa  Wołoska 175

 

         IIiGG.6733.6.2.2023.DTS

 

  

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 05.12.2023 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany Decyzji nr 3/2022, znak: IIiGG.6733.7.15.2021.DT z dnia 25.02.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 20 340 Lublin, dla zadania p.n. „Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN oraz budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN” na części działek nr ew. 350/2, 349, 346, 344, 343, 17, 336, 332, 331, 327, 333/1, 328, 15, 3 obręb – 0005 Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska oraz w miejscowości Kuźmina, na części działek nr ew. 34, 35, 36, 23/2, 22, 21, 20, 15/1, 589/2, 590, 588/2, 580/2, 587/2, 584/2, 583/2, 582/3 obręb 0013 Kuźmina, gmina Bircza.

Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bircza http://www.bircza.biuletyn.net/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozpucie i Kuźmina.

 

 

WÓJT GMINY

TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeżawska-Juszczak

 

Przejdź do wpisu
  •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursu oraz pozostałymi plikami w załącznikach.

 

 

Przejdź do wpisu

LIV/283/2023

  •  

UCHWAŁA Nr  LIV/283/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 27 listopada 2023 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 231 ust. 1 i 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Zmienia się uchwałę Nr XLV/235/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31.01.2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 w ten sposób, że:

-       w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

                                                

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu