Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
IIiGG.271.1.2020.ED                                                               Tyrawa Wołoska, 2020-01-14
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 r.”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
- ECOLINE – 3N                     - 1 szt.
- TURBOJET EP3                   - 2 szt.
- TURBOJET EP2                    - 1 szt.
- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.
- BIOFIT 75                            - 1 szt.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-14 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-14 14:21
IIiGG.271.45.2019.KD                                                         Tyrawa Wołoska, 09.12.2019
                                                                                                                                  
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334.

I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   
przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2019-12-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-09 16:08
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-18 18:50
OC.271.5.2019.JB                                                           Tyrawa Wołoska, 20.11.2019

                                                                              


 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2019-2020
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD), powiatowych i gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:
 
Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość):
1. Dr. Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km od 3+440 do 8+930, o długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeździe – Tyrawa-Cegielnia
2.   Dr. Nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w km od 0+000 do 5+163, o długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
3.   Dr. Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km od 0+000 do 2+946, o długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
4.    Dr. Nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km od 0,000 do 2+242, o długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
5.    Dr. Nr 2226R Rakowa – Stańkowa w km od 0+000 do 1+300, o długość 1,3 km – szerokość odśnieżania 3,0 m
Łączna długość dróg powiatowych objętych ZUD  wynosi 17,141 km.
Obowiązuje 3 standard utrzymania.
 
 
Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość):
1.      Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
2.      Rozpucie – droga na działce nr 264, dł. 0,25 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
3.      Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,5 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
4.      Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
5.      Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
6.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
7.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II  - długość 0,2 km  szer. 2,50
8.      Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3) – długość 0,215 km – szerokość  2,50
9.      Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 360, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
10.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 1099 i 1117, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
11.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 639 (do cmentarza), dł. 0,28 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
12.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 311 (do Ośrodka Zdrowia), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
13.  Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
14.  Hołuczków -  Mosty – długość 0,6 km – szerokość 2,50
15.  Hołuczków – droga na działce nr 151, 161/4, dł. 300 m, szer. odśnieżania 3,0 m,
16.  Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m,
17.  Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
18.  Siemuszowa – droga na działce nr 228 (do kościoła), długość 0,15km, szer. odśnieżania 3,5 m,
19.  Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,2 km szer. odśnieżania  3,5 m,
20.  Rakowa – droga na działce nr 180 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
21.  Rakowa – droga na działce nr 154 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
22.  Rakowa – droga na działce nr 304/1 (do kościoła) – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
23.  Inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika.
Łączna długość dróg gminnych objętych ZUD wynosi 15,855 km.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Place wykorzystywane jako parkingi:
1.Tyrawa Wołoska:
    - parking obok kościoła – 1120 m2,
    - parking obok SP – 350 m2,
    - parking obok UG – 175 m2,
    - przystanek obok GOK (zatoka autobusowa, dojazd do garaży OSP i GOK) – 750 m2.
Łączna powierzchnia placów wykorzystywanych jako parkingi wynosi 2395 m2.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-11-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 13:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-02 15:38
IIiGG.271.41.2019.JH                                                                 Tyrawa Wołoska, 18.11.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż znaków drogowych na drogach
gminnych w miejscowościach Hołuczków i Siemuszowa”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U 2018r. poz. 1669 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.
III.  NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS SPOSOBU WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż znaków drogowych na drogach gminnych
w miejscowościach Hołuczków i Siemuszowa”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-18 15:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:23
IIiGG.271.34.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 10.10.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków”
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzkia@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości: Hołuczków od km 0+000 do km 0+124
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:44
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:28
IIiGG.271.33.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 10.10.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach:  Siemuszowa i Tyrawa Wołoska”

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzkia@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach:
 1. Siemuszowa na dz. nr 330 w km 0+100 do km 0+440;
 2. Tyrawa Wołoska na dz. nr 639 w km 0+010 do km 0+070;
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:28
IIiGG.271.32.2019.JH                                                                      Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.
                                                                                  
                                               
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska – miejscowość Hołuczków dz. 47 i 369”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto,  w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska, mienie wiejskie wsi Hołuczków- dz. 47 i 369 oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:00

IIiGG.271.31.2019.ED                                                                          Tyrawa Wołoska, 2019-10-09

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert

 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-09 11:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-18 10:19
IIiGG.271.27.2019.ED                                                                        Tyrawa Wołoska, 2019-10-01
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:43
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-08 13:41
IIiGG.271.25.2019.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 2019-09-16
 
Zapytanie ofertowe
na „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tyrawa wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
www.tyrawa.pl; tel. 13 46 56 929
 
II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
     1. Ewa Dudka tel. 13 46 56 922, dudka@tyrawa.pl
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
            Przedmiotem niniejszego zamówienia jest złożenie propozycji cenowej na czyszczenie  rowów wraz z koszeniem poboczy oraz skarp rowów przy drogach gminnych na zlecenie i wg. potrzeb zamawiającego.
W ramach zlecenia należy wykonać:
- oczyszczanie rowu z namułu wraz z wywozem urobku,
- - regulacja pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu,
- koszenie poboczy, skarp i koron rowów przy drogach gminnych.
 
IV.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu w sposób ciągły do 31 października 2019
 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 
VII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl
2. O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,
 2. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 3. nie została podpisana przez Wykonawcę.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podawania uzasadnienia. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę obciążająca Zamawiającego, tj. Gminę Tyrawa Wołoska,
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 23.09 .2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
X. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.
3. Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków -  załącznik nr 3.
5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Kopertę z ofertę należy opisać w następujący sposób:
a) Oferta na realizację zadania pn. „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” - nie otwierać przed dniem 23.09 .2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31 .
b) W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – złożona oferta musi ujmować całość zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu oferty przez wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-09-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-16 15:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-09-26 14:48
IIiGG.271.21.2019.DT                                                         Tyrawa Wołoska, 13.08.2019

                                                        


 ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099,1102, 1105,1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099,1102, 1105,1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2019-08-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-13 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-03 15:15
IIiGG.271.20.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 02.08.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430; w miejscowości Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200, w miejscowości Rozpucie na dz. nr 459 i 457 (dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 oraz dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085)”

 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 1. Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430;
 2. Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200;
 3. Rozpucie na dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 i dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-02 10:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-20 08:44
OC.271.4.2019                        Tyrawa Wołoska 31.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

II.    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1.    Janusz Burak, tel. 134656937, e-mail: burakj@tyrawa.pl
2.    Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”
2.    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:34
OC.271.3.2019                                                                                     Tyrawa Wołoska 22.07.2019 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-07-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-22 17:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-06 08:18
OC.271.2.2019                                                                      Tyrawa Wołoska 04.07.2019 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Adaptację pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Janusz Burak, tel. 134656937
  2. Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”
 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-07-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-05 09:09
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-15 10:30
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.4464.1.2019
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.”
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r.  poz. 53, 730. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i wychowaniem przedszkolnym placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół oraz odwóz do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki.
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2019-06-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-26 10:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-19 11:47
OC.271.1.2019                                                                      Tyrawa Wołoska 25.06.2019 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Adaptację pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku”
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Janusz Burak, tel. 134656937
  2. Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku”
 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-06-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-25 13:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-11 11:40
SP.261.1.2019                                       Tyrawa Wołoska 25.03.2019                       


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

Przedmiot zamówienia:
 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku          przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2019-03-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-25 12:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 14:28
Tyrawa Wołoska 21.12.2018r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”

I.       NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
134656939, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 
II.     OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Krystian Domaradzki, tel. 134656929
2. Dorota Stasicka, tel. 134656939
 
III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Stasicka - PO Kierownika GOPS2018-12-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-21 14:33
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-01-18 13:02
IIiGG.271.26.2018.JH                                                                      Tyrawa Wołoska, 17.12.2018r.
                                                                                  
                                               
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków - dz. 369
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-17 14:37
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-31 14:20
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 04:41:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.