Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zapytanie ofertowe na usługę

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego :Gmina Tyrawa Wołoska

Adres: Tyrawa Wołoska 175

38-535 Tyrawa Wołoska

Tel.: 13 46 56 931

Fax: 13 46 56 924

e-mail: urzad@tyrawa.pl

adres strony internetowej: www.tyrawa.pl

Godziny urzędowania:

 poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Gminy Tyrawa Wołoska  i jej jednostek organizacyjnych.

Oznaczenie wg Wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Okres obowiązywania umowy 8 maja 2021 r. do 07 maja 2023 r.

A. Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:

1.       Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Gminy Tyrawa Wołoska  oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.

2.       Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

3.       Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.

4.       Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

5.       Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych .

6.       Realizacja operacji bankowych krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji .      

7.         Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich na rachunki bankowe Gminy
       oraz wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych Gminy w siedzibie banku, oddziale,

       filii, agencji lub w punkcie kasowym prowadzonym przez bank.      

8.       Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych.

9.       Otwarcie rachunków bankowych Gminy Tyrawa Wołoska i jej jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej

10.    Możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M skorygowanej o marżę banku ( dodatnią lub ujemną).

11. Udostępnienie w pełni funkcjonalnego  bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej wraz
       z odpowiednim oprogramowaniem.

12. Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :

a)        udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;

b)        dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt                          i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów); dopuszczalna jest metoda autoryzacji przez aplikację na telefonie,

c)        przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy

d)        zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;

e)        zapewnienie dostępu do infolinii Banku;

f)         pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);

13.Zapewnienie możliwość generowania wyciągów bankowych  z ustaleniem salda i dokładnego opisu         

     dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.

14.Wydanie i użytkowanie karty płatniczej.

15.     Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

16.     Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.  

17.     Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do Wykonawcy.

18.     Ceny za poszczególne usługi objęte umowa nie będą zmieniane w trakcie umowy i nie będą  podlegały waloryzacji. 

19.     Zapewnienie obsługi kasowej na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego.

B. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska i aktualnie posiadanych   
     rachunkach:

1.       Rachunki bieżące – 6 szt

2.       Rachunki pomocnicze- ok.11 szt

3.       Rachunki VAT-7 szt

4.       Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej- 17 osób

5.       Średnia roczna ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej  ok. 8.480

6.       Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

– planowane dochody  13.167.762,20 zł

- planowane wydatki   14.892.271,92 zł

7.    Limit kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r. - 200.000,00 zł

8.    Obsługa bankowa w ramach zamówienia publicznego obejmuje budżet gminy i następujące     
        jednostki organizacyjne:

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

·         Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 177

·         Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 138

·         Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191

·         Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-04-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-08 14:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-08 14:37

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska                               w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.”.

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.

- ECOLINE – 3N                     - 1 szt.

- TURBOJET EP3                   - 2 szt.

- TURBOJET EP2                    - 1 szt.

- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.

- BIOFIT 75                            - 1 szt.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-16 09:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-23 14:07

OC.271.1.2020.JB                                                           Tyrawa Wołoska, 02.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej

na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych  na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2020-2021

 

I. ZAMAWIAJACY

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD),  gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2020/2021.

2.      Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:

 

Drogi Gminne ( 1 zadanie jako całość):

1.      Rozpucie – Moczary, dł. 1,3 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

2.      Rozpucie – droga na działce nr 264, dł. 0,25 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

3.      Rozpucie – droga na działce nr 285, dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 2,5 m,

4.      Rozpucie – droga na działce nr 403, dł. 0,17 km, szer. odśnieżania 2,5 m,

5.      Tyrawa Wołoska – Łaski, dł. 2,5 km, szer. odśnieżania 3,0 m

6.      Tyrawa Wołoska – Góra, dł. 3,2 km, szer. odśnieżania 3,0 m

7.      Tyrawa Wołoska – Drewex, dł. 0,5 km, szer. odśnieżania 5,0 m

8.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska, dł. 0,9 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

9.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II, dł. 0,2 km,  szer. 2,50,

10.  Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3), dł. 0,215 km, szer. odśnieżania  2,50 m,

11.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 360, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

12.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 1099 i 1117, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

13.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 639 (do cmentarza), dł. 0,28 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

14.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 311 (do Ośrodka Zdrowia), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

15.  Hołuczków – Wieś, dł. 2,0 km, szer. odśnieżania 4,0 m

16.  Hołuczków -  Mosty, dł. 0,6 km, szer. 2,50

17.  Hołuczków – droga na działce nr 151, 161/4, 163/4, dł. 0,3 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

18.  Siemuszowa – Góra, dł. 2,0 km szer. odśnieżania 3,0 m - 4,0 m,

19.  Siemuszowa ( Piła), dł. 0,5 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

20.  Siemuszowa – droga na działce nr 228 (do kościoła), dł. 0,15km, szer. odśnieżania 4,0 m,

21.  Siemuszowa – droga na działce nr 44 (od strony dz. nr 38/2) dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

22.  Siemuszowa – droga na działce nr 44 (od strony dz. nr 53), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

23.  Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla, dł. 0,2 km, szer. odśnieżania  3,5 m,

24.  Rakowa – droga na działce nr 180, dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

25.  Rakowa – droga na działce nr 154, dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

26.  Rakowa – droga na działce nr 304/1 (do kościoła), dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

27.  Inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika.

Łączna długość dróg gminnych objętych ZUD wynosi 16,375 km.

Obowiązuje 4 standard utrzymania.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-11-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-03 15:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-11-13 09:54

IIiGG.271.14.2020.KD                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w miejscowości  Tyrawa Wołoska, dz. nr ew. 360 w km 0+150 do km 0+300, w miejscowości Hołuczków, dz. nr ew. 338 w km 0+090 do  km 0+240, w miejscowości Siemuszowa, dz. nr ew. 111 w km 0+000 do km 0+120”.

I.                    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Krystian Domaradzki, tel. 134656931, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

a)      Tyrawa Wołoska, dz. nr ew. 360 w km 0+150 do km 0+300

b)      Hołuczków, dz. nr ew. 338 w km 0+090 do km 0+240

c)      Siemuszowa, dz. nr ew. 111 w km 0+000 do km 0+120

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-10-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-13 13:30
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-10-20 12:41

IIiGG.271.11.2020.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 2020-08-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert

 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 I. ZAMAWIAJACY

 Nazwa i adres zamawiającego:

 Gmina Tyrawa Wołoska,

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 październik 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

 III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w zakresie: pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko  odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Gminie Tyrawa Wołoska, należących do osób fizycznych.

   B.    Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo – cementowych (płyty eternitowe faliste, płyty eternitowe płaskie) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na   składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 1.455 m2 (21,825 Mg). (podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu)

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-08-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-17 17:27
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-09-16 14:10

IIiGG.271.10.2020

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa

 

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

Tel. 13 46 569 31

Fax. 13 46 569 24

 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa”

 

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa”.

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094

Regon 370440761

Adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl

tel. 13 46 569 31 ,fax. 13 46 569 24

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa.

Planowany zakres techniczny projektowanej inwestycji będzie obejmował budowę oświetlenia ulicznego o długości około 650 m.

Orientacyjny przebieg oświetlenia ulicznego przedstawia załączona mapa poglądowa.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

-                   Projektu budowlanego

-                   Projektu wykonawczego;

-                   Projektu zagospodarowania terenu;

-                   Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

-                   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Uzyskanie:

- Niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji;

- Zgód właścicieli działek po których będzie przechodziła projektowana linia oświetlenia ulicznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

3. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-17 12:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-09-28 14:24

IIiGG.271.8.2020

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa

 

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

Tel. 13 46 569 31

Fax. 13 46 569 24

 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa”

 

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa”.

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094

Regon 370440761

Adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl

tel. 13 46 569 31 ,fax. 13 46 569 24

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa.

Planowany zakres techniczny projektowanej inwestycji będzie obejmował budowę oświetlenia ulicznego o długości około 1,2 km.

Orientacyjny przebieg oświetlenia ulicznego przedstawia załączona mapa poglądowa.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

-                   Projektu budowlanego

-                   Projektu wykonawczego;

-                   Projektu zagospodarowania terenu;

-                   Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

-                   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Uzyskanie:

- Niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji;

- Zgód właścicieli działek po których będzie przechodziła projektowana linia oświetlenia ulicznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

3. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2020 r.

W przedmiotowym terminie wymagane jest złożenie kompletnego projektu budowlanego oświetlenia ulicznego do Starostwa Powiatowego w Sanoku w celu uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadań inwestycyjnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-17 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-06 15:40

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.5.2020

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Hołuczkowie”.

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie”.

Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób niepowołanych. oraz obowiązku przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-12 12:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-31 18:07
IIiGG.271.6.2020.KD                                                                        Tyrawa Wołoska 12.08.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont drogi gminnej w miejscowości Hołuczków dz. nr 163/4 i 161/4 od km 0+000 do km 0+100”
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656931, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości: Hołuczków od km 0+000 do km 0+100
 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
  1. Warunki wykonania robót
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu na którym będą prowadzone prace, przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.
 1. Wykonawca zapewni:
 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 3. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren bezpośrednio przyległy do terenu na którym prowadzone będą prace.
 4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 6. Wykonawca udziela minimum 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisana protokołu odbioru robót.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-12 15:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-12 15:20
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego
:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia:
 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2020-08-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-04 09:46
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-27 11:06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.2.2020

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

I.            Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761,

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24,

e-mail: urzad@tyrawa.pl,

adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie: http://bip.tyrawa.pl/

 Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 oraz  z 2020 r. poz. 288. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 II.            Przedmiot zamówienia :

 1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy :

1)       Laptopy – 23szt.

2)       Oprogramowanie antywirusowe 23 szt.

3)       Bezprzewodowe mobilne rutery – 2 szt.

4)       Zestawy słuchawkowe – 23 szt.

5)       Myszki optyczne bezprzewodowe - 23 szt.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2020-07-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-28 15:08
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-14 09:15

IIiGG.271.3.2020.KD                                                       Tyrawa Wołoska, 2020-07-21

 Zapytanie ofertowe

na „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska”

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

www.tyrawa.pl; tel. 13 46 56 931

 II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

     1. Krystian Domaradzki  tel. 13 46 56 922, kdomaradzki@tyrawa.pl

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

             Przedmiotem niniejszego zamówienia jest złożenie propozycji cenowej na czyszczenie  rowów wraz z koszeniem poboczy oraz skarp rowów przy drogach gminnych na zlecenie i wg. potrzeb zamawiającego.

W ramach zlecenia należy wykonać:

- oczyszczanie rowu z namułu wraz z wywozem urobku,

- regulacja pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu,

- koszenie poboczy, skarp i koron rowów przy drogach gminnych.

 IV.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu w sposób ciągły
do 30 października 2020

 V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:

Cena – 100%

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-07-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-21 13:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-29 14:43

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.2.2020

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

I.            Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761,

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24,

e-mail: urzad@tyrawa.pl,

adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie: http://bip.tyrawa.pl/

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 oraz  z 2020 r. poz. 288. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 

II.            Przedmiot zamówienia :

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy :

1)       Laptopy – 23szt.

2)       Oprogramowanie antywirusowe 23 szt.

3)       Bezprzewodowe mobilne rutery – 2 szt.

4)       Zestawy słuchawkowe – 23 szt.

5)       Myszki optyczne bezprzewodowe - 23 szt.

2.      Wymagania w zakresie innych cech:

1)       Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2)       Urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim,

3)       Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4)       Dostawca dokona instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowanie tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi,

5)       Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do niniejszego Zapytania ofertowego oraz do Formularza ofertowego Załącznik nr 2),

3.    Wykonawca udziela gwarancji dla laptopów, programów antywirusowych oraz ruterów na okres minimum 24 miesięcy oraz dla zestawów słuchawkowych oraz myszek bezprzewodowych na okres minimum 12 miesięcy.

4.      Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu wraz z określeniem ilości została określona w Załączniku nr 1.

5.      Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych lub lepszych. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

6.      W Formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta, model oferowanego sprzętu, okresy gwarancji oraz opis parametrów oferowanego sprzętu.

7.      W przypadku gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca może w kolumnie nr 4 tabeli Formularza ofertowego wpisać „zgodny z kryteriami z kol.3”.

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2020-07-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-16 12:02
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-24 08:56

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy R.Org.4464.1.2020

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.”

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

1.      Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i wychowaniem przedszkolnym placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół oraz odwóz do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2020-07-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-02 09:59
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-24 12:33

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy R.Org.4460.1.2020

 

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

I.            Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761,

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24,

e-mail: urzad@tyrawa.pl,

adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie: http://bip.tyrawa.pl/

 

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 oraz  z 2020 r. poz. 288. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 

II.            Przedmiot zamówienia :

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy :

1)       Laptopy – 17 szt.

2)       Oprogramowanie antywirusowe 17 szt.

3)       Bezprzewodowe mobilne rutery – 2 szt.

4)       Zestawy słuchawkowe – 17 szt.

5)       Myszki optyczne bezprzewodowe - 17 szt.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2020-05-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-11 17:59
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-06-15 13:54

R.Fn.271.1.2020

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

 

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. |
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

 

I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego :Gmina Tyrawa Wołoska

Adres: Tyrawa Wołoska 175

38-535 Tyrawa Wołoska

Tel.: 13 46 56 931

Fax: 13 46 56 924

e-mail: urzad@tyrawa.pl

adres strony internetowej: www.tyrawa.pl

Godziny urzędowania:

 poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Gminy Tyrawa Wołoska  i jej jednostek organizacyjnych.

Oznaczenie wg Wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

A. Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:

1.       Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Gminy Tyrawa Wołoska  oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.

2.       Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

3.       Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.

4.       Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych .

5.       Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) - Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach , w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) bez pobierania opłat
i prowizji.

6.         Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich na rachunki bankowe Gminy
       oraz wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych Gminy w siedzibie banku, oddziale,

       filii, agencji lub w punkcie kasowym prowadzonym przez bank  

7.       Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.

8.       Bezpłatne wydawanie i użytkowanie kart płatniczych.

9.       Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.

10.    Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

11.    Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych.

12.    Uruchomienie odnawialnego kredytu bankowego w rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.

Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.

Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej bank nie naliczy opłat
 i prowizji.       

13.    Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym:

a)         autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;

b)        uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych;

c)         jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy);

d)        dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych - także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US);

e)         usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku;

f)         umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych              (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką ich do Banku);

g)        tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;

h)        umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie i autoryzacja);

i)          zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora Banku na telefon;

j)          informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);

k)        udostępnienie administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (min. Próby nieudanych logowań - kto i z jakiego adresu IP, lista zablokowanych kont, lista operacji wykonanych przez wybranego użytkownika w podanym okresie, itd.);

15.      Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :

a)        udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;

b)        dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt                          i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów); dopuszczalna jest metoda autoryzacji przez aplikację na telefonie,

c)        przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy

d)        zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;

e)        zapewnienie dostępu do infolinii Banku;

f)         zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku);

g)        pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);

h)        przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego ( w tym min. Rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym.

16.      Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień oraz operacji w zakresie poszczególnych wpływów                  i wypływów na prowadzonych rachunkach bankowych.

17.      Bank zapewni generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego w formacie PDF lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godziny 730 następnego dnia roboczego.

a)       wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;

b)       przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;

c)       wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacz rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,

18.     Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

19.     Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.  

20.     Ceny za poszczególne usługi objęte umowa nie będą zmieniane w trakcie umowy i nie będą  podlegały waloryzacji 

21.     Zapewnienie obsługi kasowej na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego.

B. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska i aktualnie posiadanych   
     rachunkach:

1.       Rachunki bieżące – 6 szt

2.       Rachunki pomocnicze- 7 szt

3.       Rachunki VAT-6 szt

4.       Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej- 17 osób

5.       Średnia roczna ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej  ok. 6.500

6.       Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

– planowane dochody  11.077.797,00

- planowane wydatki   10.987.797,00

7.    Limit kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r. - 200.000,00 zł

8.    Obsługa bankowa w ramach zamówienia publicznego obejmuje budżet gminy i następujące     
        jednostki organizacyjne:

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

·         Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 177

·         Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 138

·         Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191

·         Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191

 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 12:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-07 15:28
IIiGG.271.1.2020.ED                                                               Tyrawa Wołoska, 2020-01-14
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 r.”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
- ECOLINE – 3N                     - 1 szt.
- TURBOJET EP3                   - 2 szt.
- TURBOJET EP2                    - 1 szt.
- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.
- BIOFIT 75                            - 1 szt.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-14 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-14 14:21
IIiGG.271.45.2019.KD                                                         Tyrawa Wołoska, 09.12.2019
                                                                                                                                  
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334.

I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   
przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2019-12-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-09 16:08
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-18 18:50
OC.271.5.2019.JB                                                           Tyrawa Wołoska, 20.11.2019

                                                                              


 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2019-2020
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD), powiatowych i gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:
 
Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość):
1. Dr. Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km od 3+440 do 8+930, o długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeździe – Tyrawa-Cegielnia
2.   Dr. Nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w km od 0+000 do 5+163, o długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
3.   Dr. Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km od 0+000 do 2+946, o długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
4.    Dr. Nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km od 0,000 do 2+242, o długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
5.    Dr. Nr 2226R Rakowa – Stańkowa w km od 0+000 do 1+300, o długość 1,3 km – szerokość odśnieżania 3,0 m
Łączna długość dróg powiatowych objętych ZUD  wynosi 17,141 km.
Obowiązuje 3 standard utrzymania.
 
 
Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość):
1.      Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
2.      Rozpucie – droga na działce nr 264, dł. 0,25 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
3.      Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,5 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
4.      Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
5.      Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
6.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
7.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II  - długość 0,2 km  szer. 2,50
8.      Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3) – długość 0,215 km – szerokość  2,50
9.      Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 360, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
10.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 1099 i 1117, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
11.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 639 (do cmentarza), dł. 0,28 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
12.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 311 (do Ośrodka Zdrowia), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
13.  Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
14.  Hołuczków -  Mosty – długość 0,6 km – szerokość 2,50
15.  Hołuczków – droga na działce nr 151, 161/4, dł. 300 m, szer. odśnieżania 3,0 m,
16.  Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m,
17.  Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
18.  Siemuszowa – droga na działce nr 228 (do kościoła), długość 0,15km, szer. odśnieżania 3,5 m,
19.  Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,2 km szer. odśnieżania  3,5 m,
20.  Rakowa – droga na działce nr 180 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
21.  Rakowa – droga na działce nr 154 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
22.  Rakowa – droga na działce nr 304/1 (do kościoła) – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
23.  Inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika.
Łączna długość dróg gminnych objętych ZUD wynosi 15,855 km.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Place wykorzystywane jako parkingi:
1.Tyrawa Wołoska:
    - parking obok kościoła – 1120 m2,
    - parking obok SP – 350 m2,
    - parking obok UG – 175 m2,
    - przystanek obok GOK (zatoka autobusowa, dojazd do garaży OSP i GOK) – 750 m2.
Łączna powierzchnia placów wykorzystywanych jako parkingi wynosi 2395 m2.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-11-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 13:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-02 15:38
IIiGG.271.41.2019.JH                                                                 Tyrawa Wołoska, 18.11.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż znaków drogowych na drogach
gminnych w miejscowościach Hołuczków i Siemuszowa”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U 2018r. poz. 1669 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.
III.  NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS SPOSOBU WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż znaków drogowych na drogach gminnych
w miejscowościach Hołuczków i Siemuszowa”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-18 15:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:23
IIiGG.271.32.2019.JH                                                                      Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.
                                                                                  
                                               
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska – miejscowość Hołuczków dz. 47 i 369”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto,  w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska, mienie wiejskie wsi Hołuczków- dz. 47 i 369 oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:00
IIiGG.271.33.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 10.10.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach:  Siemuszowa i Tyrawa Wołoska”

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzkia@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach:
 1. Siemuszowa na dz. nr 330 w km 0+100 do km 0+440;
 2. Tyrawa Wołoska na dz. nr 639 w km 0+010 do km 0+070;
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:28
IIiGG.271.34.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 10.10.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków”
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzkia@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości: Hołuczków od km 0+000 do km 0+124
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:44
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:28

IIiGG.271.31.2019.ED                                                                          Tyrawa Wołoska, 2019-10-09

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert

 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-09 11:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-18 10:19
IIiGG.271.27.2019.ED                                                                        Tyrawa Wołoska, 2019-10-01
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:43
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-08 13:41
IIiGG.271.25.2019.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 2019-09-16
 
Zapytanie ofertowe
na „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tyrawa wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
www.tyrawa.pl; tel. 13 46 56 929
 
II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
     1. Ewa Dudka tel. 13 46 56 922, dudka@tyrawa.pl
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
            Przedmiotem niniejszego zamówienia jest złożenie propozycji cenowej na czyszczenie  rowów wraz z koszeniem poboczy oraz skarp rowów przy drogach gminnych na zlecenie i wg. potrzeb zamawiającego.
W ramach zlecenia należy wykonać:
- oczyszczanie rowu z namułu wraz z wywozem urobku,
- - regulacja pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu,
- koszenie poboczy, skarp i koron rowów przy drogach gminnych.
 
IV.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu w sposób ciągły do 31 października 2019
 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 
VII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl
2. O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,
 2. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 3. nie została podpisana przez Wykonawcę.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podawania uzasadnienia. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę obciążająca Zamawiającego, tj. Gminę Tyrawa Wołoska,
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 23.09 .2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
X. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.
3. Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków -  załącznik nr 3.
5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Kopertę z ofertę należy opisać w następujący sposób:
a) Oferta na realizację zadania pn. „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” - nie otwierać przed dniem 23.09 .2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31 .
b) W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – złożona oferta musi ujmować całość zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu oferty przez wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-09-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-16 15:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-09-26 14:48
IIiGG.271.21.2019.DT                                                         Tyrawa Wołoska, 13.08.2019

                                                        


 ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099,1102, 1105,1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099,1102, 1105,1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2019-08-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-13 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-03 15:15
IIiGG.271.20.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 02.08.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430; w miejscowości Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200, w miejscowości Rozpucie na dz. nr 459 i 457 (dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 oraz dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085)”

 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 1. Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430;
 2. Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200;
 3. Rozpucie na dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 i dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-02 10:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-20 08:44
OC.271.4.2019                        Tyrawa Wołoska 31.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

II.    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1.    Janusz Burak, tel. 134656937, e-mail: burakj@tyrawa.pl
2.    Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”
2.    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:34
OC.271.3.2019                                                                                     Tyrawa Wołoska 22.07.2019 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-07-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-22 17:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-06 08:18
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 14:33:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.