Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.). Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/  o godz.  09.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „ Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa ”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-11-26
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-26 10:44
OGŁOSZENIE

 
           Zawiadamiam, że dnia 30 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XXVII/2021).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XXVIII/2021).
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa.
       12. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
       13. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
       14. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 1. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-09-23
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-23 10:48

     Serdecznie zapraszam na XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. /wtorek/  o godz.  10.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Tyrawa Wołoska porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.

5.      Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-08-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-12 12:25
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-12 12:26

Serdecznie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).  Sesja odbędzie się 30 czerwca 2021 r. /środa/  o godz.  15.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.                 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.                 Przyjęcie porządku obrad.

3.                 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RG.

4.                 Przyjęcie protokołu z XXV sesji RG.

5.                 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RG.

6.                 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.                 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za 2020 r.

8.                 Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.                 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

10.             Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska

a)                 debata nad raportem,

b)                 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.

11.             Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

12.             Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok.

13.             Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy
za 2020 rok.

14.             Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

15.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

16.             Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

17.             Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 r..

18.             Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

19.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

20.             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

21.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w trybie bezprzetargowym.

22.             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”.

23.             Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2021/2022 dla
rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

24. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

25. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

26. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

27. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-06-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 15:03
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 15:05

     Serdecznie zapraszam na XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. /czwartek/  o godz.  9.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

4.      Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

5.      Zakończenie sesji.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-04-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-27 14:18
     Serdecznie zapraszam na XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się 29 marca 2021 r. /poniedziałek/  o godz.  16.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2021 roku”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok.
 7. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-03-26
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-29 09:36

Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. /poniedziałek/  o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.                 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.                 Przyjęcie porządku obrad.

3.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XXII/2020).

4.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XXIII/2020)

5.                 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.                 Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

7.                 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

8.                 Przedstawienie projektu budżetu na 2021 rok.

9.                 Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2021.

10.             Przedstawienie Uchwał nr 12/28/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021 r. oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok.

11.             Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

12.             Przedstawienie wniesionych autopoprawek do budżetu, dyskusja nad poprawkami oraz ich przegłosowanie.

13.             Rozpatrzenie projektu uchwały po wniesionych autopoprawkach: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021.

14.             Przedstawienie Uchwały Nr 12/46/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

15.             Przedstawienie wniesionych poprawek do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska, dyskusja oraz ich przegłosowanie.

16.             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok po wniesionych poprawkach.

17.             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

18.             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

19.             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

20. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

21. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

22. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

23.             Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-04
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-02-05 07:44
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-02-05 07:44

     Serdecznie zapraszam na XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się 15 grudnia 2020 r. /wtorek/  o godz.  11.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych”.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2020-12-09
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-10 13:24
Serdecznie zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. /poniedziałek/  o godz.  16.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XXI/2020).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości
  i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r.  Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
12. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
13. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
14. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 1. Zamknięcie obrad sesji.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2020-09-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-09-28 17:03

Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. /piątek/ 
o godz.  10.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie
Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (XVIII/2020 i XIX/2020).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bircza
na realizację zadania usuwania skutków powodzi.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r.  Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
na 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej do prowadzenia postepowań
w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  nieruchomości położonej w miejscowości Siemuszowa, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska,

     położonej w obrębie Rozpucie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości
     i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

17. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

18. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 1. 20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-13
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-07-14 11:28
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-07-14 11:58

     Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się 19 czerwca 2020 r. /piątek/ 
o godz.  09.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska.

5.      Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-06-16
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-06-16 15:38
Serdecznie zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. /czwartek/  o godz.  13.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XVI/2020 i XVII/2020).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku".
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2020 rok.
 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 13. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 15. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Zakończenie sesji.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-04-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-04-21 15:05
Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się 24 lutego 2020 r. /poniedziałek/ 
o godz.  12.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
  i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 6. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2020-02-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-21 10:04

           Zawiadamiam, że 17 lutego 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XV/2019).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących
w zarządzie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

9.      Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

10. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

12. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Tyrawa Wołoska

      Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 15:30

           Zawiadamiam, że 27 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XV sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XIV/2019).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020.

8.      Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2020.

9.      Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020 r.

10.  Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju gospodarczego.

11.  Przedstawienie wniesionych autopoprawek do budżetu, dyskusja nad poprawkami oraz i ich przegłosowanie.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały po wniesionych autopoprawkach: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok

13.  Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2020-2023.

14.  Przedstawienie wniesionych poprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  na lata 2020 – 2023, dyskusja oraz ich przegłosowanie.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  na lata 2020 – 2023.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia,
na które dofinansowanie może być przekazane.

17.  Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

18.  Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

19.  Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

20.  Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Tyrawa Wołoska

      Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-01-17 11:52
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 13 stycznia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.                                                                             Przewodniczący komisji
                                                       Bartosz Nitka
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-09 14:58
Zawiadamiam, że 27 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XIII/2019).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019
  z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie  budżetu Gminy Tyrawa Wołoska.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  a powstają odpady komunalne.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa
  w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.
 14. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 16. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 17. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-12-20
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-12-20 11:55
ZAWIADOMIENIE
 
        Uprzejmie zawiadamiam, że 9.12. 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-12-03 12:51
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 3.12.2019 roku /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                           
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-12-03 13:30
Serdecznie zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. /czwartek/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XII/2019).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019
  z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
 9. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-22
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-11-22 12:53
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-11-22 12:54
Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. /środa/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej


z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XI/2019).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019
  z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję
  w latach 2020-2023.
 14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/19.
 15. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 16. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 17. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Zakończenie sesji.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-22
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-10-22 14:51
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-10-22 14:53

Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. /środa/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr IX/2019 oraz nr X/2019).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.  

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.

10. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

11. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

12. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

13. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-09-20
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-09-20 08:08
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-09-20 11:08
     Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. /środa/ 
o godz.  14.00  w budynku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok.
 4. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-08-23
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-08-23 10:27
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 iserpnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
Radosław Babina
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-08-14
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-08-14 12:16

Serdecznie zapraszam na IX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. /czwartek/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.;   

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska;

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku;

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie
i dzieci młodsze;

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siemuszowa;

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

14. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

15. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

16. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-18
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-07-18 12:22
OGŁOSZENIE
 
           Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-18
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-06-18 14:52

ZAWIADOMIENIE

        Uprzejmie zawiadamiam, że 10.06. 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 

 
Przewodniczący Komisji Statutowej
Bożena Drzyzga

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-06-07
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-06-07 12:50
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-06-07 12:52
ZAWIADOMIENIE
 
        Uprzejmie zawiadamiam, że 27.05. 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Przewodniczący Komisji Statutowej
Dawid Jach

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-05-23
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-05-23 14:27
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-05-24 08:11

Serdecznie zapraszam na VII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. /czwartek/ 
o godz.  15.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

7.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały nr VII/35/2019)

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku (projekt uchwały nr VII/36/2019)

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/37/2019)

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/38/2019)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/39/2019)

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr VII/40/2019)

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 (projekt uchwały nr VII/41/2019)

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
(projekt uchwały nr VII/42/2019)

16. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

18. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

19. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

20. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-22
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-05-23 14:29
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
                                                       Bartosz Nitka
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:25
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2021r. 01:09:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.