Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
                                                       Bartosz Nitka
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:25
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 19.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
Radosław Babina
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:24
               Zapraszam na V sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. /piątek/  o godz.  9.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały
  nr V/25/2019)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 (projekt uchwały nr V/26/2019)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  (projekt uchwały nr V/27/2019)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr V/28/2019)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr V/29/2019)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku” (projekt uchwały nr V/30/2019)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-14 12:42
Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. /poniedziałek/  o godz.  10.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Proponowany porządek obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
7.      Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 r.
8.      Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2019.
9.      Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju gospodarczego.
10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do budżetu i ich przegłosowanie.
11. Podjęcie uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr IV/23/19)
12. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019-2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  na lata 2019 – 2023 (projekt uchwały nr IV/24/19)
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 09:55
Zapraszam na III sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 r. /poniedziałek/  o godz.  9.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/15/19)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/16/19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/17/19)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/18/19)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym” (projekt uchwały nr III/19/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr III/20/19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr III/21/19)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.
 

 Przewodniczący Rady  Gminy
Maruisz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-01-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-02 09:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-02 09:11
               Zapraszam na II sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018r. /środa/  o godz.  16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/2/2018)
 2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/3/2018)
 3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr II/4/2018)
 4. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (projekt uchwały nr II/5/2018)
 5. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/6/2018)
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II/7/2018)
 7. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” (projekt  uchwały nr II/8/2018)
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II/9/2018)
 2. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr II/10/2018)
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr II/11/2018)
 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały nr II/12/2018)
 5. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr II/13/2018)
 6. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/14/2018)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
        Gminy Tyrawa Wołoska
    Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-12-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-11 08:08
Zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2018r. /poniedziałek/  o godz. 1400 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018r. 
  (projekt uchwały nr XLIII/219/18)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLIII/220/18)
 3. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
  (projekt uchwały nr XLIII/221/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-10-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-31 08:54
Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLII/217/18)
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XLII/218/18)
 3. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XLII/219/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-10-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-10 12:40
Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 18 września 2018r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/212/18)
 2. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/213/18)
 3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/214/18)
 4.  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/215/18)
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/216/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-09-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-11 13:10
               Zapraszam na XL sesję /nadzwyczajną/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2018r. /piątek/ 
o godz. 9.00  w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska – sala „Mrówka”.

 
Przedmiotem obrad będzie utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora
w miejscowości Rakowa
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
  (projekt uchwały nr XL/210/18)
 1. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-07-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-19 10:01
 Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. /czwartek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok (projekt uchwały XXXVIII/203/2018).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2017.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2017 (projekt uchwały XXXVIII/204/2018).
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok (projekt uchwały nr XXXVIII/205/2018)
 14. Dyskusja.
 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-06-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 10:25
Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.  (projekt uchwały nr XXXVII/198/18)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr XXXVII/199/18)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr XXXVII/200/18)
 4.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXVII/201/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-05-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-23 14:09
OGŁOSZENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 1500
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXXV sesja /nadzwyczajna/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/196/18)
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/197/18)
 1. Zakończenie sesji.
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-13 09:23
               Zapraszam na XXXIIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (projekt uchwały nr XXXIII/181/18)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  (projekt uchwały nr XXXIII/182/18)
 3. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXXIII/183/18)
 4. w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017” (projekt uchwały nr XXXIII/184/18)
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXIII/185/18)
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały nr XXXIII/186/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 08:45
               Zapraszam na XXXIIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (projekt uchwały nr XXXIII/181/18)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  (projekt uchwały nr XXXIII/182/18)
 3. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXXIII/183/18)
 4. w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017” (projekt uchwały nr XXXIII/184/18)
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXIII/185/18)
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały nr XXXIII/186/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 08:45
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 09:34
OGŁOSZENIE
   Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXII/178/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXII/179/2017)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXXII/180/2017
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2016/2017.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 10:11
OGŁOSZENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017r. /czwartek/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXX/168/2017)
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXX/169/2017)
 3. w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów (projekt uchwały nr XXX/170/2017
 4. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/171/2017)
 5. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
  (projekt uchwały nr XXX/172/2017)
 6. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny (projekt uchwały nr XXX/173/2017)
 7. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/174/2017)
 8. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XXX/175/2017)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/176/2017)
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 (projekt uchwały nr XXX/177/1017)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXX/178/2017)
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2016/2017.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
                   Zofia Rudkowska
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-11-09 12:01
 
               Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 13 września 2017r. /środa/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXIX/163/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIX/164/2017)
 3. w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych (projekt uchwały nr XXIX/165/2017
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXIX/166/2017)
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXIX/167/2017)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-09-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-12 07:49
Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017r. /czwartek/  o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/153/2017).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2016.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/154/2017).
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/155/2017)
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/156/16)
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2016 rok.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok (projekt uchwały nr XXVII/157/2017)
 3.  Informacja dotycząca przekazania i odpowiedzi na pismo w sprawie działki nr 75 w Hołuczkowie do realizacji Pana Wójta.
 4.  Odpowiedź na pismo właściciela Tartaku w Tyrawie Wołoskiej.
 5.  Odpowiedź na pismo w sprawie Pana Ryszarda Kaliniaka.
 6.  Dyskusja.
 7.  Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-06-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-06-19 12:50
Zapraszam na XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. /piątek/ o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XXIII/138/2017)
 4. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-03-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-17 08:05
               Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok (projekt uchwały nr XXI/130/17)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXI/131/17)
 3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały Nr XXI/132/16)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-01-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-20 07:25
Zapraszam na XX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. /środa/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
  (projekt uchwały nr XX/125/16)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XX/126/16)
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej i uchwalenia statutu
  (projekt uchwały nr XX/127/16)
 4. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XX/128/16)
 5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg (projekt uchwały nr XX/129/16)
 
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-12-23 12:10
               Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 16 listopada 2016r. /środa/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016
  (projekt uchwały nr XIX/120/16)
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych |
  (projekt uchwały nr XIX/121/16)
 3. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały
  nr XIX/122/16)
 4. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
  do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”
  (projekt uchwały nr XIX/123/16)
 5. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XIX/124/16)
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/16 w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 2. Odczytanie protokołu z kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska
 3. Odczytanie pisma w sprawie dzierżawy.
 4. Dyskusja.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-11-10 14:55
Zapraszam na XVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 27 września 2016r. /wtorek/ o godz. 15.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 3.   w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r. (projekt uchwały Nr XVIII/119/2016)
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-23 07:59
               Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. /środa/  o godz. 900 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Rozpuciu.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2015 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gmin y za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok (projekt uchwały XVI/103/16).
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy.
 10. Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (projekt uchwały XVI/104/16).
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (projekt uchwały nr XVI/105/16)
 2. w sprawie uznania za lokal socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (projekt uchwały nr XVI/106/16)
 3. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi (projekt uchwały nr XVI/107/16)
 4. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr XVI/108/16)
 5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr XVI/109/16)
 6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały nr XVI/110/16)
 7. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XVI/111/16)
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
 3. Dyskusja.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie sesji.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-06-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:02
               Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał :          
 1. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (projekt uchwały nr XV/89/16)
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok (projekt uchwały nr XV/90/16)
 3. w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚC EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/91/16)
 4. w sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚC EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/92/16)
 5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego (projekt uchwały nr XV/93/16)
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały Nr XV/94/16)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/95/16)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/96/16)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/97/16)
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały Nr XV/98/16)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/99/16)
 12. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów (projekt uchwały Nr XV/100/16)
 13. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa” (projekt uchwały Nr XV/101/16)
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-10 13:33
 
               Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał :          
 1. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (projekt uchwały nr XV/89/16)
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok (projekt uchwały nr XV/90/16)
 3. w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚC EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/91/16)
 4. w sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚC EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/92/16)
 5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego (projekt uchwały nr XV/93/16)
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały Nr XV/94/16)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/95/16)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/96/16)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/97/16)
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały Nr XV/98/16)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/99/16)
 12. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów (projekt uchwały Nr XV/100/16)
 13. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa” (projekt uchwały Nr XV/101/16)
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-10 13:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-06-16 08:45

Zapraszam na  XIII  sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 3 marca  2016r. czwartek  o godz. 900 w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Podjęcie uchwał :                                              

1)    w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyrawa Wołoska

(projekt uchwały Nr XIII/72/16)

2)    w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyrawa Wołoska

( projekt uchwały nr XIII/73/16)

3)    w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozpucie

(projekt uchwały Nr XIII/74/16)

4)    w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowa

(projekt uchwały Nr XIII/75/16)

5)    w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołuczków

(projekt uchwały Nr XIII/76/16)

6)    w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemuszowa

(projekt uchwały Nr XIII/77/16)

7)    w sprawie uchwalenia diet dla radnych,

(projekt uchwały Nr XIII/78/16)

8)    w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów,

(projekt uchwały Nr XIII/79/16)

9)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

(projekt uchwały Nr XIII/80/16)

6.     Dyskusja.

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.     Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy 

Zofia Rudkowska

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-02-12
Publikujący -

               Zapraszam na  XII  sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016r. poniedziałek  o godz. 900 w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Podjęcie uchwał. 

                                             

1)    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska  przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

(projekt uchwały Nr XII/67/16)

2)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska

 (projekt uchwały nr XII/68/16)

3)    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Tyrawa Wołoska na 2016 rok  (projekt uchwały N XII/69/16)

4)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej na 2016 r. (projekt uchwały Nr XII/70/16

5)    w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata na 2016-2020

(projekt uchwały  Nr XII/71/16)

6.     Dyskusja.

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.     Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy 

Zofia Rudkowska

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-01-22
Publikujący -

                  Zapraszam na  XI  sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015r. o godz. 900 w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Podjęcie uchwał. 

                                             

1)    W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

(projekt uchwały nr XI/60/15

2)    W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015r.

(projekt uchwały nr XI/61/15

3)    Uchwała budżetowa gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok

(projekt uchwały Nr XI/62/15) 

4)    W sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r. (projekt uchwały nr XI/63/15

5)     w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska  przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

(projekt uchwały Nr XI/64/15)

6)    w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”(projekt uchwały Nr XI/65/15)

 

7)    w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,(projekt uchwały nr XI/66/15)

8)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa wołoska

(projekt uchwały nr XI/67/15)

9)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska

 (projekt uchwały nr XI/68/15)

6.     Dyskusja.

7.     Wolne wnioski i zapytania.

8.     Zakończenie sesji.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-12-29
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 22 kwietnia 2019r. 16:03:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.