Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
DROGA nr G 117410
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III-IV.
5. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=8.
7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubości warstw po uwałowania 10 cm.
DROGA NR G 117411
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
 2. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchni z bitumu.
 3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm.
 4. Skropienie powierzchni asfaltem.
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2.
 7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 8. Wyróżnienie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R = 1,000 M=0,000 S= 1,000
DROGA G 117404
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,0015 m3, grunt kategorii III.
3. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchni gr. do 4 cm.
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm.
6. Skropienie nawierzchni asfaltem.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
9. Skropienie nawierzni drogowej asfaltem.
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R=1.000 M= 0,0000 S= 1.000.
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 45233142-6 – Roboty w zakresie remontu dróg
Termin składania wniosków:
2021-12-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-14 09:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-29 14:28:00
PublikującyMichał Kocunik 2021-11-29 14:28:00
Modyfikował(a) Michał Kocunik 2021-11-29 14:29:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Remont dróg gminnych 79.39 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-01 13:01:27: Dodano plik SKM_C250i211201134100.pdf
2021-11-18 15:04:13: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2021-11-18 12:14:37: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik warunki przyłączenia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik umowa.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik opis techniczny.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik odpis protokolu.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik gddkia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik dec lok.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4_TW schemat.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 3.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 plan.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik SWZ_oswietlenie_2021 -TW.docx
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4.pdf
2009-05-05 08:49:40: Usunięto plik Zarz_WG_Nr_10_z_2005.doc
Tyrawa Wołoska, 2021.11.03
Numer sprawy: IIiGG.271.24.2021.DT
 
 
 
 
Specyfikacja
  warunków  zamówienia (SWZ)
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
na roboty budowlane pn.
 
 
„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w m. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2 – zadanie nr 4
 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Pełna nazwa zamawiającego:      Gmina Tyrawa Wołoska
Adres:                                                38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP:                                                    6871785094
REGON                                              370440761
Numer telefonu:                                 (13) 4656931
Numer faksu:                                     (0-13) 4656924
Adres e-mail:                                      urząd@tyrawa.pl
Strona www:                                       www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Godziny urzędowania:            poniedziałek – 7.30-18.00
wtorek-czwartek - 7.30-15.30
piątek – 7.30-13.00
 
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
 
Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w msc. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2  – zadanie nr 4
 
Zakres robót:
- wykop pod słupy i kable,
- montaż fundamentów prefabrykowanych,
- montaż słupów oświetleniowych  
- montaż opraw oświetleniowych,
- układanie kabli ziemnych,
- roboty demontażowe,
- montaż przewodów,
- wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej,
- pomiary.
Termin składania wniosków:
2021-11-18 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-18 11:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-02 11:40:00
PublikującyBożena Jasińska 2021-11-03 11:40:00
Modyfikował(a) Michał Kocunik 2021-12-01 13:01:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4 71.30 KbPlik pdf
2. Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4 265.45 KbPlik pdf
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4 185.55 KbPlik pdf
4. SWZ_oswietlenie_2021 -TW. 80.76 KbPlik doc
5. Z_4 plan 1.90 MBPlik pdf
6. Z_4 profil droga krajowa rys 3 231.61 KbPlik pdf
7. Z_4 profil droga krajowa rys 4 227.76 KbPlik pdf
8. Z_4_TW schemat 361.95 KbPlik pdf
9. dec lok 2.67 MBPlik pdf
10. gddkia 478.31 KbPlik pdf
11. odpis protokolu 433.27 KbPlik pdf
12. opis techniczny 1.52 MBPlik pdf
13. umowa 1.49 MBPlik pdf
14. warunki przyłączenia 1.24 MBPlik pdf
15. Informacja o kwocie 311.04 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 423.15 KbPlik pdf
17. zawiadomienie 886.87 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-11-26
data dodania: 2021-11-24
data dodania: 2021-11-24
data dodania: 2021-08-19
data dodania: 2021-06-28
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-12-01
data dodania: 2021-11-30
data dodania: 2021-11-29
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2021r. 01:51:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.