Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Do zakresu działania referatu organizacyjnego:
– znakowanie pism R.Org.
– kierowanego przez sekretarza gminy należą sprawy:
- obsługi prawnej, kancelaryjne i organizacyjnej urzędu i rady gminy,
- prowadzenie spraw kadrowych,
- prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
- organizacja wyborów,
- przyjmowanie skarg i wniosków,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu. 

Tel. 134656931

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 12:55

Wymiar należności pieniężnych od rolników z tyt. zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, udzielanie ulg podatkowych, rozpatrywanie podań dot. rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności i umarzania należności, prowadzenie księgowości podatków i opłat oraz obowiązującej sprawozdawczości, rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązania pieniężnego, wypisywanie dowodów wpłat, wydawanie zaświadczeń o: stanie majątkowym, nie zaleganiu w opłacaniu podatku, dochodowości z gospodarstwa rolnego, formie opodatkowania, oraz innych dla KRUS, ZUS, PUP zakładów pracy i innych instytucji, oraz osób indywidualnych. 

Tel. 134656934

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2008-11-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 12:56
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:23

Do zakresu działania referatu finansowego– znakowanie pism R.Fn. - którego kierownikiem jest skarbnik Gminy należą sprawy:
- przygotowania projektu budżetu gminy i wykonywanie budżetu,
- prowadzenie rachunkowości budżetowej, planów finansowych,
- opracowywanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie spraw płacowych, obliczanie podatków od dochodów osobistych, kompletowanie dokumentów i ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- współpraca z sołtysami wsi, i innymi instytucjami finansowymi i egzekucyjnymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy
- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Kieronik Referatu:  Czuryło Dorota Tel. 134656930

Pracownik Referatu: Hnat Anna 
Pracownik Referatu: mgr Maksym Magdalena


Tel. 134656923

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2008-11-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 12:58
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:03

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

mgr Bożena Jasińska

Tel. 134656921

 

Prowadzi sprawy z zakresu:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego:
 • Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
 • Zawarcia małżeństwa cywilnego i konkordatowego.
 • Wydawania odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych i wielojęzycznych formularzy standardowych) .
 • Przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa i o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 • Wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  i o stanie cywilnym.
 • Sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego.
 • Transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Wydawania decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.
 • Organizacja jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.
 1. Dowodów osobistych:
 • Przyjmowania wniosków o dowód osobisty.
 • Wydawania dowodów osobistych.
 • Przyjmowania zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
 • Wydawania zaświadczeń o utracie dowodu.
 • Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych
 1. Ewidencji ludności:
 • Nadawania numerów PESEL.
 • Zameldowania na pobyt stały i czasowy.
 • Zameldowania cudzoziemców.
 • Wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.
 • Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach
  o zameldowanie lub wymeldowanie.
 • Zgłoszenia wyjazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej oraz powrotu.
 • Wydawania zaświadczeń o zameldowaniu.
 • Udostępniania danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL.
 1. Rejestru wyborców:
 • Prowadzenia stałego rejestru wyborców.
 • Wydawania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.
 1. Spisu wyborców:
 • Sporządzania spisu wyborców.
 • Dopisywania do spisu wyborców.
 • Wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania ( nie dotyczy wyborów lokalnych).
 • Wydawanie pełnomocnictw do głosowania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:01
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-13 09:49
Stanowisko ds. obronnych,  obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego
mgr Janusz Burak

tel.: 134656937
 
Zadania:
- Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- Obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- Opracowywanie i aktualizowanie planów operacyjnych dotyczących reagowania kryzysowego,
- Prowadzenie spraw obronnych,
- Planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej,
- Prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
- Prowadzenie spraw związanych z jednostkami OSP z terenu gminy,
- Prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą funduszu sołeckiego,
- Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-02-13
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-13 10:06

Zadania:

- Sprawy geodezyjne (prowadzenie postępowań w sprawie podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości)
- Mienie gminne
- Grunty leśne
(pozyskiwanie drzewa z lasów stanowiących własność Gminy)
- Lokale komunalne
- Ewidencjonowanie nieruchomości gminnych
- Gospodarka gruntami
mgr inż. Joanna Hnat


Tel. 134656936
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 12:59
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:23

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska: mgr Bożena Jasińska

Tel. 134656921

 

 • Nadzór nad nadawaniem i znoszeniem klauzuli tajności
 • Nadzór nad udostępnianiem informacji niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym.
 • Kontakt z właściwą delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku sporu związanego z zawyżeniem lub zaniżeniem klauzuli tajności.
 • Współdziałanie z kontrolującymi stan zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie.
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane  informacje niejawne.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 • Co najmniej raz na trzy lata  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, oraz raz na pięć lat okresowego przeglądu  materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.
 • Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.
 • Udział -  co 5 lat w szkoleniu uzupełniającym prowadzonym przez ABW.
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych  w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamianie o tym kierownika jednostki  organizacyjnej i podejmowanie  niezwłocznych  działań zmierzających  do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.
 • Nie rzadziej niż raz na 5 lat prowadzenie szkoleń osób zatrudnionych, wykonujących czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.  
 • Wystawianie zaświadczeń  po przeprowadzonym  szkoleniu  w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przygotowywanie kierownikowi jednostki do podpisania upoważnień uprawniających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
 • Prowadzenie weryfikacji osób nowozatrudnionych w jednostce pod kątem posiadanych uprawnień dostępu do informacji niejawnych. 
 • W zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, nadzór na stworzeniem procesu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym wyznaczenie Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:00
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-13 09:52

- Sprawy środowiskowe (Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach)
- Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w Gminie
- Sprawy związane z wycinką drzew i krzewów
- Sprawy rolnicze (zwierzęta gospodarskie)
- Sprawy związane z zwierzętami bezdomnymi
- Gospodarka wodno-kanalizacyjna

mgr Ewa Dudka
tel.: 134656929
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:25
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:26
Zadania:
 1. Prowadzenie spraw zakresu Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Administrator Systemów Informatycznych.
 3. Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych.
 4. Zastępstwo w zakresie Dowodów osobistych i Ewidencji ludności.
 5. Obsługa informatyczna Rady Gminy.
 6. Koordynacja sprawozdań statystycznych.
 7. Obsługa informatyczna związana z wyborami i referendami.

mgr inż. Michał Kocunik
tel. 13 46 56 935


 


Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-02-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-12 13:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-25 15:02
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Regulamin pracy urzędu Plik doc 88.50 KB
Zarzadzenie_14_z_2021 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.pdf Plik pdf 2.68 MB
Zarzadzenie_42_z_2017 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.pdf Plik pdf 11.79 MB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 maja 2022r. 09:11:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.