Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 22 
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA                         Tyrawa Wołoska, dnia 24.01.2022 r.
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.8.9.2021.DT
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.01.2022 r. zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pomnika - legalizacja” na dz. nr ew.: 627 w m. Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska.
 
Projekt decyzji został wysłany do uzgodnienia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Spraw
Terenowych II w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
  • Starostwem Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów 20, 38-535 Rzeszów,
  • Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2021 r poz. 735 z późn. zm.) strony mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania.         
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2022-01-24
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2022-01-24 17:04
IIiGG.6220.2.2022.ED                                                              Tyrawa Wołoska, 12.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373), w związku z przekazaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu, otrzymanego od Pana Jana Michniowskiego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie owczarni na nieruchomości położonej w Krecowie na działce o numerze ewidencyjnym 56/1” dla którego prowadzone jest postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
podaje do publicznej wiadomości
  1. O możliwości zapoznania się z dokumentem tj. raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie owczarni na nieruchomości położonej w Krecowie na działce o numerze ewidencyjnym 56/1”, wyłożonym do wglądu w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, w godzinach pracy urzędu (pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:00).
  2. W związku z powyższym, każdy ma prawo do składnia uwag i wniosków w zakresie udostępnionych dokumentów w terminie 30 dni, tj:
od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 10 lutego 2022 r.
w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
- na adres Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska (z dopiskiem dot. sprawy znak: IIiGG.6220.2.2022.ED)
- na adres e-mail: urzad@tyrawa.pl
- poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) – adres skrytki Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: 1817062/skrytka.
  1. Wyniki przeprowadzonego udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu.
  2. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
Podano do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2022 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl.
 
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr Ewa Dudka – Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 13 46 569 29, dudka@tyrawa.pl
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2022-01-12
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2022-01-12 15:02
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2022-01-12 15:03
                                                                                          Tyrawa Wołoska, dnia 12.01.2022r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.2.2.2022.DT
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. na wniosek Gminy Tyrawa  Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siemuszowa” na dz. nr ew.: 181/1, 180/1, 179/6, 179/1, 177/6, 172/2, 174/2, 208, 207/2, 206/2, 205/2, 197/1, 202/2, 201/2, 378/1, 213, 179/3, 221, 214, 210, 203, 362/3, 215, 381/1, 216/2, 220/1, 222  w m. Siemuszowa – Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy i w miejscowości Siemuszowa.
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
 
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Dagmara Tomaszewska
tel. 134656926
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2022-01-12
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2022-01-12 12:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2022-01-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-11 13:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2022-01-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-11 13:55

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 96.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2022-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-10 17:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-10 18:01
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2022-01-10
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 08:20
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 08:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2022-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-10 18:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-10 18:06
                                                                                          Tyrawa Wołoska, dnia 30.12.2021r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.6.13.2021.DT
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 30.12.2021 r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska,  38-535 Tyrawa Wołoska została wydana Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siemuszowa”  na dz. nr ew. 181/1, 180/1, 179/6, 179/1, 177/6, 172/2, 174/2, 208, 207/2, 206/2, 205/2, 197/1, 202/2, 201/2, 378/1, 213, 179/3, 221, 214, 210, 203, 362/3, 215, 381/1, 216/2, 220/1, 222 w m. Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
 
           
 
                                                                      
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Dagmara Tomaszewska
tel. 134656926

                                              
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-12-30
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-12-30 12:23

Załączniki:

Wykaz_dzierżawa dz. 1140 Rozpucie Plik pdf 72.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-12-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-23 09:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-23 09:24

Załączniki:

Wykaz_użyczenie dz. 167-2 Rakowa Plik pdf 67.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-12-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-23 09:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-23 09:25
                                                                                        Tyrawa Wołoska, dnia 01.12.2021r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.8.3.2021.DT
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.11.2021 r. na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa
w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 134  zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa pomnika - legalizacja” na dz. nr ew. 627 w m. Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 


ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-12-01
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-01 10:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-01 10:19
Informacja
o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2021/2022.
 
            Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 objętych zostało:
  1. 16,475 km dróg gminnych - obowiązuje 4 standard utrzymania;
  2. 2525 m2 placów wykorzystywanych jako parkingi - obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela:
 
Lp. Standard Opis utrzymania drogi dla danego
standardu
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
 
Po ustąpieniu opadów śniegu
Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1. 4* Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Place wykorzystywane jako parkingi odśnieżone na całej powierzchni.
Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
(skrzyżowania z innymi drogami, wzniesienia powyżej 4% spadku, przystanki autobusowe i odcinki koło szkół, łuki drogi, inne miejsca wskazane przez zarządcę drogi).
 
- luźny - 8 godz.;
- zajeżdżony  -występuje;
- zaspy  - do 8 godz.
- języki śnieżne – występują;        
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 6 godz.
 
 
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.;
- pośniegowa -10 godz.;
- lodowica  - 8 godz.;
*Standardy ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
 
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska prowadzi Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka.
 
TELEFONY DYŻURNE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2021/2022.
 
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA – 134656937, e-mail; burakj@tyrawa.pl
WYKONAWCA ZADANIA – 666 895 206.
 
Zgodnie z informacją na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, prowadzi Firma Usługowo-Handlowa, Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka, tel. kontaktowy: 666 895 206, 608 807 795.
                                                                          
                                                                                              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                            Teresa Brzeżawska - Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2021-11-30
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-30 08:51