Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 18 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-05-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-29 11:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-29 11:20
I N F O R M A C J A
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, iż w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zaobserwowano incydenty związane z wyrzucaniem odpadów. W związku z czym apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie zaśmiecanie oraz pilnowanie, aby nie zaśmiecano.
Mając na względzie estetyczny wygląd Naszej Gminy, czyste środowisko jak również zdrowie nas samych zwracamy się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów, rzek i innych miejsc do tego nie przeznaczonych.
Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.
Prosimy pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia, dużej skali zjawiska, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-05-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-27 10:26

Pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała grant w wysokości 44 733,43 zł. na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

W ramach kwoty otrzymanego grantu, zostanie zakupionych 17 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem wraz  z zestawem słuchawek z mikrofonem, myszek optycznych oraz 2 mobilne rutery. Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej, która następnie przekaże je potrzebującym uczniom. W czasie realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tego rodzaju wsparcie materialne dla potrzebujących uczniów jest ogromnie przydatne. Dzięki zakupionemu sprzętowi, nasi uczniowie będą mogli kontynuować naukę bez większych problemów w systemie zdalnym.

Grant jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-05-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-22 13:05

                        Tyrawa Wołoska, 22.05.2020

INFORMACJA

Wyjaśnia się, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, która weszła w życie 31.03.2020 r. spowodowała, że bieg terminów w postępowaniach administracyjnych  – nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Informuje się, że  w dniu 16.05.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła powyższe zasady.

W art. 68 tejże ustawy ustalono, że terminy, o których mowa  w art. 15 zzr i art. 15 zzs, których bieg się nie rozpoczął – rozpoczynają swój bieg, po upływie 7 dni od dnia wejście w życie ww. ustawy – czyli od dnia 24.05.2020 r.

Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu – biegną dalej, po upływie 7 dni od dnia wejście w życie ww. ustawy – czyli od dnia 24.05.2020 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-22 13:03

NOWY RACHUNEK GMINY

 

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy

BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 


Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy

BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-05-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-21 11:20
Apel do mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska
 
Zwracamy się z apelem o zaprzestanie celowego i zamierzonego niszczenia mienia publicznego, tj. niszczenia znaków drogowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Bezmyślność osób, które dopuszczają się tego czynu może doprowadzić do tragedii na drodze. Zwracamy się również do osób, które są świadkami tego typu wandalizmu, aby nie byli obojętnymi wobec takich zachowań i zgłaszali je na policję lub do Urzędu Gminy.
Należy również wziąć pod uwagę, że zniszczone lub usunięte znaki drogowe zmieniają organizację ruchu drogowego i stwarzają bezpośrednio zagrożenie na drodze dla wszystkich jej użytkowników.  W myśl art. 74 § 1 Ustawy z dnia  20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń ( Dz. U z 2019 r. poz. 821 ze zm. ) „Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
Informujemy również, że coraz wyższe koszty wymiany oznakowania dróg na nowe, ponoszone przez poszczególnych zarządców dróg na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, spowodują zmniejszenie wykonywanych prac prowadzonych w ramach bieżącego utrzymania dróg (w tym m.in. remontów nawierzchni).
 
                                                                                   UG TYRAWA WOŁOSKA
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-05-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-18 15:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-18 15:41
INFORMACJA
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, iż wznowione zostaje wydawanie worków na odpady komunalne, kodów kreskowych oraz przyjmowanie deklaracji.
Kody kreskowe będą wydawane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 13-46-569-29.
Od 1 czerwca 2020r. odbiór odpadów komunalnych wyłącznie w workach gminnych i z kodem kreskowym.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-05-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-13 13:19
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-13 13:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-11 17:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-11 17:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-05 14:34
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-05 14:34
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-05-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-04 17:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-05-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-05 14:32
OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.  

W dniu 17 kwietnia 2020 roku zostaną odebrane odpady komunalne. Odebrane zostaną wszystkie odpady również te,  które nie posiadają kodów kreskowych oraz nie są umieszczone w workach z napisem: „Gmina Tyrawa Wołoska”.
Proszę pamiętać o zachowaniu zasad prawidłowej segregacji.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-04-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-15 14:42

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska.

W związku z powyższym osoby fizyczne które dokonały wymiany pokrycia dachu z azbestu lub które planują wymianę pokrycia dachowego w 2020r.,  mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia  związanego z usunięciem azbestu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

-  złożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska prawidłowo wypełnionego wniosku o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu (wzór wniosku do pobrania na stronie  internetowej  www.tyrawa.pl w zakładce „Program Usuwania Azbestu” lub w  Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr 24 - określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji.

- nieruchomość  musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.


Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
Dofinansowanie obejmuje zbieranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku (włącznie), do godziny 1500 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

W przypadku otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z 2018 i 2019 roku.

W przypadku nieuzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami, pokój nr 24 (II piętro), tel. (13) 46 56 929

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-04-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-14 07:39
INFORMACJA
WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2                                              I ZACHOROWAŃ NA WYWOŁYWANĄ PRZEZ NIEGO CHOROBĘ COVID-19 (W CZASIE TRWANIA PANDEMII/EPIDEMII)
 
Informacje ogólne
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-09 10:53
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-04-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 15:19

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.  
W dniu 17 kwietnia 2020 roku zostaną odebrane odpady komunalne. Odebrane zostaną wszystkie odpady również te,  które nie posiadają kodów kreskowych oraz nie są umieszczone w workach z napisem: „Gmina Tyrawa Wołoska”.
Proszę pamiętać o zachowaniu zasad prawidłowej segregacji.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-04-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 08:23


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-27 08:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-27 08:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-03-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-30 17:58
Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:
 • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
 
 • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł
 
W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:
 • Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.
W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
 
Tel. 17  867 13 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-03-19
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-03-19 09:45
OGŁOSZENIE
 
W związku z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w sytuacjach losowych oraz w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań, załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie drogą:
 • Telefoniczną nr telefonu – 13 46 56931
 • Elektroniczną – urzad@tyrawa.pl
 • Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 1817062/skrytka
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-03-19
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-03-19 11:03
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-03-19 11:06

KOMUNIKAT

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że uruchamia  telefoniczne poradnictwo psychologiczne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500-173-713 w godzinach pracy Centrum tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Ponadto informujemy, że z telefonicznej pomocy psychologicznej można skorzystać również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Sanoku.

1)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku, pod numerem telefonu: 13-46-31-671 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. Poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

2)      Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sanoku, pod numerem telefonu:                  13-46-56-390 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłEwa Sieradzka - Kierownik GOPS2020-03-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-17 14:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-17 14:04
Zakończenie kwalifikacji wojskowej
W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz.423), tegoroczna kwalifikacja została zakończona w piątek, 13 marca 2020r., w związku z czym tracą ważność wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej przy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sanoku, wystawione przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  na dzień  25 marca 2020r.
                                                                                                                             
                                                                                                                              UG Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 16:11
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 12:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 12:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-03-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-12 13:31
INFORMACJA
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że od dnia 13 marca 2020 roku w związku z koronawirusem
NIE WYDAJEMY
worków na odpady komunalne i kodów kreskowych
oraz NIE PRZYJMUJEMY deklaracji.
Termin składania zostanie przesunięty i nie będą ponoszone konsekwencje.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
W dniu 20.03.2020 rok odebrane zostaną wszystkie odpady komunalne również te, które nie posiadają kodów kreskowych.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-03-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-12 13:49

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

W związku z rosnącą w Polsce liczbą osób zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2 poniżej podajemy numery telefonów pod które należy dzwonić w przypadku pojawienia się objawów świadczących o możliwości zakażenia, tj. gorączki, kaszlu, duszności, trudności
w oddychaniu, bólu mięśni, zmęczenia:

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku: tel. 13 46 412 19,

SPZOZ w Sanoku Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: tel. 13 46 56 147, 13 46 56 245,

                                                                                                  13 46 56  246,

Transport sanitarny dla pacjentów z wirusem: tel. 13 46 56 100.

 

Apelujemy również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji

o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl,  gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

 

UG TYRAWA WOŁOSKA

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 14:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 14:58
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 
 

 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
 2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie, co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
  w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 9.000 zł i jest przeznaczona dla  dyscypliny sportowej: piłka nożna.
 2. Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w konkursie.
 3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w terminie do 6 marca 2020 r.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez ich otwierania.
 5. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu i jego dokładny adres.
 6. Termin realizacji zadań przewiduje się od 15 marca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-03-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-13 11:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 10:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 29 maja 2020r. 11:43:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.