Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 W dniu 6 marca 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”
obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego
Konsultacje potrwają do dnia 28.03.2023 r.
 
Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru?
W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?
Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?
To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.
 
Informacje o konsultacjach:
 
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
2. Projekt dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+” dostępny jest na stronach internetowych samorządów.
3. Uwagi i wnioski można zgłaszać poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Obszaru:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na sump.sanok@gmail.com
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”,
  • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych stacjonarnych oraz online
 
4. W ramach konsultacji odbędą się spotkania stacjonarne:
09.03.2023 r. (czwartek) , o godz. 12:00 - Urząd Miasta Sanoka, Sala Herbowa nr 64
09.03.2023 r. (czwartek),  o godz. 16:00 – Urząd Miasta i Gminy Lesko, Sala Narad nr 7
W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie online:

06.03.2023 r. (poniedziałek) od godziny 16:00 do godziny 17:00

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmYjdkNjEtNmIxMy00NDM3LTk2ODgtZjM2ZWVjN2I0NDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d
 
oraz będzie prowadzony dyżur konsultanta online w dniach:

13.03 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30

Link do dyżuru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ0MzIyNjMtZWY3ZC00NDMzLWIxOWItZGQ0OTIzMjFmNGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d
 
16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 18:30 

Link do dyżuru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE1MWNjNWYtZTRjYy00NmM3LTg2YjctNDRlOGI3MGU0NWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2023-03-03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-03-03 09:43
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2023-03-03 09:45
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z. z.), uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na rok 2023.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 4 listopada 2022 r.
Czas zakończenia konsultacji – 14 listopada 2022 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2022-11-04
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-11-04 11:00
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-11-04 11:01
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na rok 2022.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 
Czas rozpoczęcia konsultacji – 8 grudnia 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji – 15 grudnia 2021 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2021-12-08
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-08 11:23
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-08 11:25

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego                                                           w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

ogłaszaprzeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy              w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023”.


 
Cel konsultacji: 

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.


Przedmiot konsultacji: 

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Czas rozpoczęcia konsultacji – 15 kwietnia 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji – 23 kwietnia 2021 r.


Forma konsultacji: 

Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175) lub poprzez e-mail: esieradzka@tyrawa.pl. 


Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Ewa Sieradzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłEwa Sieradzka - Kierownik GOPS2021-04-15
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-15 10:47
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-15 10:47

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 

zgodnie z uchwałą Nr XXIX1167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026".

Cel konsultacji:

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026.

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Czas rozpoczęcia konsultacji — 4 lutego 2021 r. Czas zakończenia konsultacji — 11 lutego 2021 r.

Forma konsultacji:

Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175) lub poprzez e-mail: esieradzka@tyrawa.pl.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Ewa Sieradzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłEwa Sieradzka - Kierownik GOPS2021-02-04
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-02-04 13:46
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-02-04 13:47
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-11-19
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-19 15:01
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-19 15:20
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-11-02
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-02 17:13
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-02 17:15
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 
Czas rozpoczęcia konsultacji – 18 listopada 2019 r.
Czas zakończenia konsultacji – 26 listopada 2019 r.
Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-11-18
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-11-18 16:01
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-03-26 14:02
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
Cel konsultacji:
Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uwag i opinii
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 10 stycznia 2018 r.,
Czas zakończenia konsultacji – 17 stycznia 2018 r.
Forma konsultacji:
Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej.
Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175).
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-01-10
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2018-01-16 12:20
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2018-01-16 12:20

 Konsultacje społeczne Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2015-09-23
Publikujący -
Jednomandatowe okręgi wyborcze – konsultacje społeczne
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadza w dniach 29.08.2012 r. do 10.09.2012 r. konsultacje społeczne projektu podziału Gminy Tyrawa Wołoska na jednomandatowe okręgi wyborcze opracowanego zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 r.
 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić do dnia 1 listopada 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału, w którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji społecznej projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę wybieranych radnych.
Swoje uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 14 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-08-28
Publikujący -

Niniejszym informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 148/3453/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Przedmiotowe konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.), jednak w związku z dalszą procedurą uzgodnień ww. projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz właściwymi miejscowo radami gmin, zapraszam do zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu, w terminie wyznaczonym ww. uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Załączniki:

Uchwała_do konsultacji2012.pdf Plik pdf 162.10 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-07-03
Publikujący -
R.0rg.0720.1.2012                                                   Tyrawa Wołoska, 2012-03-23
 Ogłoszenie
Działając stosownie do art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przedstawia do konsultacji projekt ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2012 roku”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-23
Publikujący -

Projekt Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia …….. 2011 r.
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”. 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-08
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 marca 2023r. 08:13:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.