Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1)    w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
 
Dofinansowanie, będące częściową rekompensatą kosztów, które pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem i kształceniem młodocianego, to jeden z ważniejszych mechanizmów włączania pracodawców w proces edukacji zawodowej młodych ludzi. Z tego względu rząd postanowił podnieść, choć nieznacznie, wysokość kwot dofinansowania. Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.
 
Okres/tryb nauki
Wysokość dofinansowania
od 01.01.2012 do 31.08.2012
od 01.09.2012 do 31.12.2012
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące
4587 zł
4587 zł
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy
7645 zł
8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
240zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  
254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  
 
Waloryzacja dofinansowania
Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
 Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. 
Warunki przyznawania dofinansowania
Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 
Tryb składania wniosku o dofinansowanie
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Ta zasada zostanie utrzymana, ustawodawca postanowił jednak doprecyzować art. 70b ust. 7 u.s.o. w zakresie, w jakim odnosi się on do terminu złożenia wniosku.  Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obecnie obowiązujące przepisy utrudniają wyznaczenie momentu, od którego należy liczyć bieg tego terminu, za początek jego biegu uznają bowiem nie dające się precyzyjnie określić ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 
Dokumentacja dołączana do wniosku
Od 01.09.2012 r. do wniosku, o którym wyżej mowa, pracodawca będzie musiał dołączyć:
1)    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o.;
2)    kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3)    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 u.s.o., albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 
Dofinansowanie to pomoc de minimis
W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która omawiane tu dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepisów ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.  

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-07-31
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 października 2019r. 05:30:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.