XML
UCHWAŁA Nr XXXI/159/2021
UCHWAŁA Nr XXXI/159/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozpucie gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, oznaczonej jako działka nr 1140
o pow. 5,0263 ha ( w tym pow. przeznaczona do dzierżawy 4,4263 ha), ujawnionej w księdze wieczystej nr KS1S/00034269/0, na czas oznaczony do 3 lat ( tj. do dnia 31 grudnia 2024r.), z przeznaczeniem na cele rolne.

§ 2.

Przedmiot dzierżawy przedstawiono na Załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:05