XML
UCHWAŁA NR XXXI/158/2021
UCHWAŁA NR XXXI/158/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                     (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października                1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 10:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 10:17