XML
Uchwała Nr XXV/133/2021

UCHWAŁA NR XXV/133/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm. ) oraz art. 226- 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Zmienia się uchwałę Nr XXIV/127/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 15.02.2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok w ten sposób, że:

-       w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

 

   § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zał 1 133-2021 Plik pdf 2.99 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-03-29
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 14:54
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 14:57