XML
UCHWAŁA NR XXII/112/2020

UCHWAŁA NR XXII/112/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia   17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca      1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XX/100/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 17 lipca    2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    w Rozdziale II skreśla się § 2 ust. 4

2)    w Rozdziale IV skreśla się § 4 ust. 8 i 9

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 13:56