Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr XXI/110/2020

UCHWAŁA Nr XXI/110/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad ich używania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 3. ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Rada Gminy Tyrawa Wołoska w celu wyrażenia miejscowej tradycji historycznej i tożsamości Gminy, uchwala symbole i zasady ich używania. 

 

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

 

Symbole Gminy Tyrawa Wołoska

 

§ 1

1. Symbolami Gminy Tyrawa Wołoska są: herb Gminy Tyrawa Wołoska, flaga Gminy Tyrawa Wołoska, pieczęcie urzędowe Gminy Tyrawa Wołoska z herbem gminy, sztandar Gminy Tyrawa Wołoska, oraz insygnia Gminy Tyrawa Wołoska: łańcuch Wójta Gminy Tyrawa Wołoska i łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

2. Otaczanie czcią i szacunkiem symboli Gminy Tyrawa Wołoska jest prawem i obowiązkiem jej władz, wszystkich jednostek organizacyjnych oraz każdego jej mieszkańca. 

 

§ 2

1. Herbem Gminy Tyrawa Wołoska, zwanym dalej herbem, jest w czerwonym polu tarczy koło wozowe złote (żółte) o siedmiu dzwonach, ósmego brak, a w jego miejscu krzyż kawalerski złoty (żółty) ponad którym trzy gwiazdy srebrne (białe).

2. Wizerunek herbu nawiązuje do tradycji historycznej Tyrawy Wołoskiej, w szczególności do zasług rodziny Tyrawskich herbu Ossoryja w zagospodarowaniu terenu dzisiejszej gminy oraz fundacji Kościoła Parafialnego w Tyrawie Wołoskiej.

3. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr 1.

 

§ 3

1. Flagą Gminy Tyrawa Wołoska, zwaną dalej flagą, jest prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej o proporcjach boków jak 5:8, pośrodku którego widnieją figury herbu, bez tarczy.

2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik nr 2.

 

§ 4

1. Pieczęcią urzędową Gminy Tyrawa Wołoska z herbem, zwaną dalej pieczęcią urzędową gminy z herbem, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem figur herbu, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci: GMINA TYRAWA WOŁOSKA. 

2. Pieczęcią urzędową Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z herbem, zwaną dalej pieczęcią urzędową Wójta z herbem, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem figur herbu, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci: WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA. 

3. Pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska, zwaną dalej pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady z herbem, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm,
z wizerunkiem figur herbu, bez tarczy, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA.

4. Wzory graficzne: pieczęci urzędowej gminy z herbem, pieczęci urzędowej Wójta z herbem, pieczęci urzędowej Przewodniczącego Rady z herbem, zawiera załącznik nr 3.

 

§ 5

1. Sztandar Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej sztandarem, składa się z dwóch zespolonych płatów oraz drzewca zwieńczonego głowicą.

2. Na pierwszym płacie, na prawo od drzewca (zwanym niekiedy stroną lewą) barwy białej,
w kwadracie o barwie białej ciemniejszej pośrodku widnieje herb oraz wizerunek świętego Mikołaja w szatach barwy żółtej, białej i błękitnej, w żółtej infule, z pastorałem białym zwieńczonym żółtą głowicą, prawicą trzymający tarczę, napis majuskułowy koloru żółtego umieszczony w dwóch wierszach, od góry GMINA, od dołu TYRAWA WOŁOSKA, przy drzewcu widnieją moty zboża owsa barwy żółtej, a w części swobodnej płata osiem gwiazd barwy białej ciemniejszej w słup.

3. Na drugim płacie, na lewo od drzewca (zwanym niekiedy stroną prawą) barwy czerwonej,  pośrodku widnieje wizerunek orła ustalony dla herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego też godłem państwowym.  

4. Wielkość płatów sztandaru wynosi 120x120 cm,  i obwiedzione są frędzlą koloru żółtego
o długości około 8 cm.

5. Głowica sztandaru, osadzona na metalowej tulei drzewca w kolorze złocistym, wykonana jest w metalu w kolorze złocistym i przedstawia krzyż kawalerski.  

6. Widniejący na pierwszym płacie sztandaru wizerunek św. Mikołaja nawiązuje do świętego patrona kościoła parafialnego w Tyrawie Wołoskiej i tradycji historycznej związanej z fundacją kościoła w XVI wieku. Motyw zboża owsa nawiązuje do rolnictwa i warunków naturalnych gminy, gwiazdy odwołują się do dawnej wiejskiej pieczęci Tyrawy Wołoskiej, a ich liczba odnosi się do obecnej liczby sołectw w gminie. Orzeł Biały jako symbol państwowy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wierność państwu polskiemu oraz przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Głowica sztandaru przedstawiająca krzyż z herbu Ossorya symbolizuje przywiązanie do wiary i tradycji narodowych.

7. Wzór graficzny sztandaru, dwóch płatów i głowicy, zawierają załączniki nr 4a, 4b, 4c.

 

§ 6

1. Łańcuch Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej łańcuchem Wójta, jest koloru złocistego i składa się z medalionu w kształcie tarczy renesansowej z herbem oraz 21 ogniw,
z których trzy to ogniwa figuralne: z prawej strony medalionu (lewej dla patrzącego) ze św. Mikołajem, z lewej (prawej dla patrzącego) herb Ossoryja Tyrawskich, z tyłu łańcucha stylizowany wizerunek trzech gwiazd z dwoma przewiązanymi łodyżkami roślinnymi, stylizowanymi na motyw zboża owsa. Ogniwa figuralne łączy 18 ażurowych ogniw z których osiem zawiera figurę gwiazdy. Łańcuch zawiera łańcuszek podtrzymujący łańcuch podczas noszenia.

2. Ogniwo figuralne z tyłu łańcucha nawiązuje do pieczęci wiejskiej Tyrawy Wołoskiej z XIX w.

3. Na odwrotnej stronie ogniw umieszcza się napisy grawerowane z wymienionym imieniem
i nazwiskiem oraz datą sprawowania urzędu przez kolejnych Wójtów.

4. Wzór graficzny łańcucha Wójta zawiera załącznik nr 5.

 

§ 7

1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej łańcuchem Przewodniczącego Rady, jest koloru srebrzystego i składa się medalionu, ogniw figuralnych
i łączących o kształtach i symbolice jak w łańcuchu Wójta, określonym w § 6 pkt 1, 2. 

2. Na odwrotnej stronie ogniw umieszcza się napisy grawerowane z wymienionym imieniem
i nazwiskiem oraz datą sprawowania urzędu przez kolejnych Przewodniczących Rady.

3. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady zawiera załącznik nr 6.

 

§ 8

1. Symbolom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pierwszeństwo przed symbolami Gminy Tyrawa Wołoska.

2. Symbole Gminy Tyrawa Wołoska umieszczane są przed symbolami, odpowiednio: innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i zawodowych, innych państw oraz organizacji międzynarodowych.

 

§ 9

1. Herb umieszczany jest na gmachu Gminy Tyrawa Wołoska, zwanego dalej urzędem, w sali posiedzeń Rady Gminy Tyrawa Wołoska, zwanej dalej salą obrad rady oraz w pomieszczeniach urzędowych urzędu, w szczególności Wójta i Przewodniczącego Rady.

2. Herb może być umieszczany na sztandarach oraz na gmachach i w pomieszczeniach urzędowych jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska, na drukach i blankietach urzędowych urzędu, Wójta, Przewodniczącego Rady, dyplomach i pismach okolicznościowych, stosownych przedmiotach będących własnością gminy oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez urząd i jednostki organizacyjne gminy.  

 

§ 10

1. Flaga wywieszana jest na gmachu urzędu w dniu obrad rady z prawej strony  flagi państwowej (lewej dla patrzącego), na gmachu urzędu i na gmachach jednostek organizacyjnych gminy, w czasie świąt państwowych, uroczystości i rocznic państwowych,
w dniu oficjalnej wizyty składanej w gminie przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych innego państwa lub jego ambasadora.

2. Za zgodą Wójta flaga może być wywieszana na siedzibie urzędu w inne dni niż wymienione w pkt 1, w miejscach publicznych, na budynkach i przy ulicach, w szczególności w dniach uroczystości miejsko-gminnych z wymogiem oświetlenia w przypadku pozostawienia jej na noc oraz ustawiana w pomieszczeniach urzędowych Wójta, Przewodniczącego Rady i w sali obrad rady.

 

 

 

 

 

§ 11

Pieczęcie urzędowe gminy z herbem mogą być odciskane na pismach urzędowych z zakresu zadań własnych, oraz na pismach okolicznościowych, listach i korespondencji urzędu, Wójta
i Przewodniczącego Rady.

 

                                                                                                § 12

1. Sztandar Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej sztandarem, wnoszony jest i ustawiany
w sali obrad rady w czasie jej posiedzenia inaugurującego i składania ślubowania przez nowo wybranych radnych, posiedzenia zamykającego kadencję rady oraz w czasie uroczystych posiedzeń rady.

2. Sztandar noszony jest przed radą w trakcie jej przemarszu uroczystego lub przemarszu uroczystego z udziałem upoważnionego przedstawiciela rady. 

3. Sztandar może być noszony i wystawiony w czasie uroczystości z udziałem Rady lub jej upoważnionego przedstawiciela oraz w innych okolicznościach, za zgodą Przewodniczącego Rady. 

§ 13

1. Łańcuch Wójta nakładany jest na ramiona nowo wybranego Wójta przez Przewodniczącego Rady, któremu łańcuch powinien przekazać Wójt ustępujący, w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady po złożeniu ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

2. Wójt występuje w łańcuchu podczas uroczystych posiedzeń rady, oficjalnych uroczystości miejsko-gminnych, oficjalnej wizyty składanej w gminie przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państw lub ich ambasadorów. 

3. Wójt może występować w łańcuchu w innych okolicznościach niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub wystąpienia publicznego.

 

§ 14

1. Łańcuch Przewodniczącego Rady nakładany jest na ramiona nowo wybranego Przewodniczącego Rady przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji lub najstarszego wiekiem radnego podczas posiedzenia rady.

2. Zasady użycia łańcucha Przewodniczącego Rady stosuje się według zasad używania łańcucha Wójta, określonych w § 13 pkt 2 i pkt 3.

 

§ 15

1. Herb i flaga mogą być używane przez każdego mieszkańca gminy, w szczególności w dniu uroczystości gminnych.

2. Wizerunki herbu i flagi mogą być używane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego i w celach komercyjnych za zgodą Wójta.

3. Herb i flaga oraz poszczególne elementy tych symboli mogą być używane tylko w wersjach nieprzekształcanych i zgodnych z ich wzorami graficznymi, określonymi w niniejszej uchwale.

 4. Wizerunki lub elementy wizerunków pieczęci urzędowych gminy z herbem, sztandaru, łańcucha Wójta i łańcucha Przewodniczącego Rady mogą być używane przez osoby i instytucje nie wymienione w uchwale za zgodą odpowiednio Wójta lub Przewodniczącego Rady
z wyłączeniem przeznaczenia do obrotu handlowego i celów reklamowych. 

 

 

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-08 13:49
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-08 13:53
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 29 lipca 2021r. 15:03:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.