Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XX/98/2020
UCHWAŁA Nr XX/98/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 lipca 2020 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 298.332,16 zł  zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 958.332,16 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2020
 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.                                      

 § 3

 

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok ulega zmianie i wynosi :

-       plan dochodów          12.562.173,30 zł z tego:

          dochody bieżące         12.103.173,30 zł

          dochody majątkowe        459.000,00 zł

 

-       plan wydatków           13.235.543,92 zł z tego:

          wydatki  bieżące         12.785.597,27 zł

          wydatki majątkowe         449.946,65 zł

 

 planowany deficyt po zmianach w wysokości                673.370,62 

-       przychody :

 

a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  § 950  w kwocie 660.000,00 zł   

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905                              w kwocie 22.290,74 zł

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z  wynikających
 z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych  środków § 906 w kwocie                                                            81.079,88 

        

         

-       rozchody:

      spłata rat kredytów i pożyczek § 992     w kwocie                      90.000,00 zł

                                                        

 

 § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

                                                                                     PRZEWODNICZACY

                                                                                           RADY GMINY

                                                                                     Mariusz Duszczyński

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/98/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                                                    z dnia 17.07.2020 r.

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

 

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr XX/98/2020

 

Data podjęcia

2020-07-17

 

Rodzaj

Plan dochodów

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

 

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

100 000,00

 

 

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

 

600

 

 

Transport i łączność

130 590,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

98 590,00

 

 

 

2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

98 590,00

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

32 000,00

 

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

32 000,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

54 822,16

 

 

75077

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

54 822,16

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

54 822,16

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 920,00

 

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

12 920,00

 

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 920,00

 

 

 

 

 

298 332,16

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XX/98/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                                                    z dnia  17.07.2020 r.

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr XX/98/2020

Data podjęcia

2020-07-17

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

100 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

600

 

 

Transport i łączność

470 590,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

340 590,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

348 590,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-8 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

80 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

30 000,00

 

71095

 

Pozostała działalność

30 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

104 822,16

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

38 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

75077

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

54 822,16

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

54 657,16

 

 

4437

Różne opłaty i składki

165,00

 

75095

 

Pozostała działalność

12 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

130 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

130 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42 920,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

12 920,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 920,00

Razem:

958 332,16

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/98/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                                             z dnia  20.07.2020               

                                           

 

                                    DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU

Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

Dział

Rozdział

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

600

60078

 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Gminy Bircza na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

 

10.000,00

921

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

300.000,00

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  101.700,00

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

801

80104

Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans

      50.000,00

 

851

85154

Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

4.000,00

926

92605

Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

 

15.000,00

 

Ogółem

 

 

 

451.700,00

 

29.000,00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:23
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2020r. 05:16:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.