Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XX/96/2020
UCHWAŁA Nr XX/96/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17.07.2020 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bircza na realizację zadania usuwania skutków powodzi.


  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 

§   1 

Udziela się z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska pomocy finansowej Gminie Bircza
z przeznaczeniem na realizację zadania usuwania skutków powodzi.

§    2 

Pomoc finansowa, o której mowa w §  1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 rok, w wysokości 10.000 zł.

§   3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska, a Gminą Bircza.
Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

§    4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt                                                                                                                           

           

                                                                                                         

                                                    UMOWA NR …………………

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków ulewy z czerwca 2020 roku na terenie Gminy Bircza

 

z dnia ………………2020 r.

 

zawarta pomiędzy:

Gminą Tyrawa Wołoska NIP 6871785094 Regon 370440761

reprezentowaną  przez

Wójta Gminy – Teresę Brzeżawską-Juszczak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Czuryło

a

Gminą Bircza, NIP ………………….. Regon ………………………….

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – ………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie uchwały Nr ………………….. Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia ………………2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bircza.

 

 

§ 1.

 

Gmina Tyrawa Wołoska udziela Gminie Bircza pomocy finansowej z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………………

 

§ 2.

 

 1. Środki o których mowa w § 1 niniejszej umowy, zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy w ………………………….. Nr…………………  w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w §1.

3. Środki pomocy finansowej przekazane zostaną z rachunku budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z części budżetu dział ……..   rozdział  ………..         § 2710.

 

 

§ 3.

 

Gmina Bircza zobowiązuje się do:

1. Wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

2. Wydatkowania przekazanych środków, zgodnie z celem określonym w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

 

§ 4.

 

Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie kserokopii faktur wraz z dowodem zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem.

 

§ 5.

 

1. Kwota niewykorzystanej przez Gminę części dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy budżetu Gminy Tyrawa Wołoska BGK  nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 w terminie do 31.12.2020 roku.

2. Od kwoty zwróconej po terminie, określonym w ust.1, Gmina zostanie obciążona odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

§ 6.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz. 869 ze zm.).

§ 7.

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

 

§ 8.

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 9.

 

Niniejsza umowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 10.

 Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:19
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2020r. 06:03:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.