XML
UCHWAŁA NR XII/63/2019
UCHWAŁA NR XII/63/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 dnia 30 października 2019 r.
 
 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 

   Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 stycznia 2019 roku Nr IV/24/2019
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
MARIUSZ DUSZCZYŃSKI
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 11:19