XML
UCHWAŁA Nr XII/62/2019
UCHWAŁA Nr  XII/62/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.082,00 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.082,00 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Zwiększa się przychody budżetu gminy w kwocie                           191.000,00 zł
    w tym:

  1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                   191.000,00 zł
 
§ 4
 
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ulega zmianie i wynosi :

          dochody bieżące         10.835.345,86 zł
          dochody majątkowe         901.616,49 zł
 

          wydatki  bieżące         11.110.324,02zł
          wydatki majątkowe      1.308.712,00 zł
 
 planowany deficyt po zmianach w wysokości                682.073,67  zł

     wolne środki, o których mowa w art.217                     787.073,67 zł                 
         ust.2 pkt 6 ustawy § 950

      spłata rat kredytów i pożyczek § 992                           105.000,00 zł
                                                        
§ 5
 
 W § 6 pkt 4 po dokonaniu zmian zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:
   

Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Hołuczków 600 60016 Remont drogi gminnej nr G117405 17.187,21
Rakowa 700 70095 Rozbudowa świetlicy 24.509,21
Siemuszowa 754 75412 Zakup wyposażenia OSP 4.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska góra 45.703,83
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: przysiółek Huty 
- przy drodze krajowej
31.651,89
Hołuczków 921 92109 Zakup artykułów na imprezy (promocyjno-kulturalne) 1.000,00
Hołuczków 921 92109 Zakup sprzętu do nagłośnienia 1.000,00
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej,
 zakup grzejników
5.108,00
 
3.405,00
Siemuszowa 921 92109 Organizacja imprezy(promocyjno-  kulturalnej) 6.000,00
Siemuszowa 921 92109 Zakup materiałów na remont Sceny Letniej w Siemuszowej 1.934,68
       
Razem
 
141.499,82
§ 6
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 7
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 8  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
MARIUSZ DUSZCZYŃSKI
 
 
                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/62/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
 

 
  Nazwa jednostki sprawozdawczej TYRAWA WOŁOSKA  
  Nr dokumentu Uchwała Rady Gminy XII/62/2019  
  Data podjęcia 2019-10-30  
  Rodzaj Plan dochodów  
 
  Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota  
  756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 082,00  
    75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 082,00  
      0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 082,00  
     
    7 082,00  
   
               
 
 
 
                                                                                                                                   Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/62/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej TYRAWA WOŁOSKA
Nr dokumentu Uchwała Rady Gminy XII/62/2019
Data podjęcia 2019-10-30
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020     Leśnictwo 8 380,00
  02001   Gospodarka leśna 8 380,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00
600     Transport i łączność 87 620,00
  60016   Drogi publiczne gminne 87 620,00
    4270 Zakup usług remontowych 87 620,00
851     Ochrona zdrowia 7 082,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 082,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
    4430 Różne opłaty i składki 1 082,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00
  85395   Pozostała działalność 3 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 000,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
    4220 Zakup środków żywności
 

 
-1 000,00
Razem: 198 082,00
             
 
Uzasadnienie do Uchwały XII/62/2019
DOCHODY
 
 1.   Zwiększenie planu dochodów bieżących:
 
 w dziale 756, rozdz. 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                        +7.082,00 zł                               
                                                                                                               RAZEM +  7.082,00   zł
 WYDATKI
    
1.  Zwiększenie planu wydatków majątkowych :                                           
 
a) w dziale 900, rozdz. 90001 na realizację zadania pn. „" Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" o kwotę                     +  92.000,00 zł
                                           
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących:                              
 a) w dziale 921 rozdz. 92109  zmniejszenie wydatków na zakup art. spożywczych wynikające ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Hołuczków                                                                                                                                                                      -  1.000,00 zł   3. Zwiększenie planu wydatków bieżących:       


a) w dziale 020 rozdz. 02001 zabezpieczenie środków na pozyskanie drewna w sołectwie Hołuczków (MW Hołuczków)                                                                                                               + 8.380,00 zł
b) w dziale 600, rozdz. 60016 na remont dróg gminnych                                                    +87.620,00 zł
c)w dziale 851 rozdz. 85154 zwiększenie środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem                                                                   +7.082,00 zł
 
c)w dziale 853 rozdz. 85395 zwiększenie środków na dowóz dzieci na rehabilitacje
                                                                                                                                                + 3.000,00 zł
d) w dziale 921 rozdz. 92109  zwiększenie  wydatków wynikające z nowego zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Hołuczków                                                                                                             Zakup sprzętu do nagłośnienia                                                                   + 1.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                    RAZEM +198.082,00 zł
 
W ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Siemuszowa zmniejszono plan wydatków na zadanie Zakup materiałów na remont Sceny Letniej w Siemuszowej o kwotę 513,00 zł
oraz zadanie Zakup grzejników o kwotę 595,00 zł zwiększając plan na Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej o kwotę 1.108,00 zł.
 
Wprowadzenie do budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w kwocie 191.000,00 zł
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 10:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 11:15