XML
XVII/89/2020
UCHWAŁA NR XVII/89/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 24 lutego 2020 r.
 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) oraz art. 61 a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz.900 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za pomocą innych instrumentów płatniczych w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:24