Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XVII/87/2020

UCHWAŁA NR XVII/87/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje: 

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, należy złożyć:

1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3.

Deklarację, o której mowa w § 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1. W siedzibie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

2. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

3. W formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP

§ 4.

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w formacie PDF.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

§ 5.

1. Traci moc uchwała nr III/17/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 194).

2. Traci moc uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 6829).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
87 załącznik deklaracja Plik pdf 251.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:21
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 września 2020r. 23:34:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.