XML
XV/84/2020
UCHWAŁA Nr XV/84/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
 
RADA GMINY
uchwala:
 
§ 1
                  
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 
1. grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 
2. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kultury,
kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w zakresie nie objętym zwolnieniami na podstawie ustaw, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:12